Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH -PODSUMOWANIE 2018 ROKU I ZMIANY WPROWADZONE NA 2019 ROK

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH -PODSUMOWANIE 2018 ROKU I ZMIANY WPROWADZONE NA 2019 ROK

Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs:  „PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH -PODSUMOWANIE 2018ROKU i ZMIANY WPROWADZONE NA 2019 ROK "

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

 

Rozpoczęcie: godzina 9.00   Hotel Tarnowia ul Kościuszki 10 

Treści kształcenia:

I. Zeznanie roczne CIT-za 2018 
1.Podział dochodów na odrębne źródła
2.Zmiany  w zakresie  kosztów  uzyskania przychodów
3.Ustalenie elementów kształtujących podstawę opodatkowania
4.Obowiązki sprawozdawcze związane z zamknięciem roku

II. Zmiany na 2019 rok
1.Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%
2.Nowe zasady rozliczania strat podatkowych
3.Nowe regulacje w zakresie rozliczania kosztów podatkowych:
 -nowe limity dla amortyzacji i kosztów używania samochodów   osobowych własnych i obcych
 -zmodyfikowane zasady rozliczania kosztów finansowania kapitałem własnym i obcym
 -zmienione zasady  rozliczenia transakcji zbycia pakietów wierzytelności
 -nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w związku z konwersją długu na kapitał
 -podwyższone limity składek na rzecz organizacji pracodawców   i przedsiębiorców
4.Zmiany w zakresie dokumentowania i poboru podatku „u źródła”
5.Zmiany  obowiązków dokumentacyjnych dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi oraz zasad ustalania i korekty cen  transferowych
6.Zmiany zakresu przedmiotowego i zasad rozliczania podatku od nieruchomości komercyjnych
7.Nowe regulacje dotyczące opodatkowania dochodów z obrotu walutami wirtualnymi
8.Nowa forma opodatkowania dla firm inwestujących w najem nieruchomości

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Informacje o kadrze:

Wieloletni pracownik aparatu skarbowego,specjalista i ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, doświadczony szkoleniowiec, stały współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO