Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018 roku - płatnicy

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018 roku - płatnicy

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:

”Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018 roku - płatnicy”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kazimierza Wielkiego 19, godzina rozpoczęcia 9.00.

Treści kształcenia:

1. Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opublikowana w Dz.U. z dnia 27 listopada 2017 r. poz. 2175 - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

2. Opublikowanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych znajdujących źródło w stosunku pracy. Kwalifikacja świadczeń niepieniężnych do przychodów ze stosunku pracy. Świadczenia rzeczowe oraz inne nieodpłatne świadczenia stanowiące przychód pracownika w świetle interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa administracyjnego np.: imprezy integracyjne i okolicznościowe, abonamenty medyczne, posiłki i napoje dla pracowników, świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ubiór służbowy pracowników, ubezpieczenia dodatkowe, ubezpieczenia OC dla członka zarządu, zapewnienie zakwaterowania, dowóz pracownika do miejsca pracy, świadczenia wynikające z przepisów BHP, świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS, świadczenia sportowe itp.

3. Opodatkowanie świadczeń dot. użytkowania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych.

4. Omówienie zagadnień dotyczących ograniczonego i nieograniczonego obowiązku służbowego.

5. Zasady dotyczące opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach stosunku pracy i umów cywilno-prawnych poza granicami kraju.

6. Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych przez nierezydentów na terenie Polski.

7. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia, umowy o dzieło, wynagrodzenia członków zarządu, kontrakty menadżerskie itp.).

8. Obowiązki płatników w zakresie wypłaconych świadczeń z tytułu podróży służbowych lub oddelegowania pracowników.

9. Omówienie najczęściej występujących zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych - mających wpływ na zmniejszenie podstawy opodatkowania m.in.:

 

 • działalność socjalna - finansowana z ZFŚS i z innych środków,
 • świadczenia z tytułu podróży służbowych pracowników i podróży osób nie będących pracownikami (dieta, zwrot kosztów przejazdu, zwrot kosztów noclegu, zwrot kosztów komunikacji miejscowej, zwrot innych wydatków)
 • zapomogi, świadczenia BHP,
 • uczęszczanie dzieci do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli,
 • dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • świadczenia dla emerytów, rencistów i byłych pracowników,
 • świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników itp..

 

10. Pobór zaliczek na podatek dochodowy i zastosowanie ulgi miesięcznej.

11. Opodatkowanie przychodów korzystających z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania lub rozporządzania prawem autorskim.

12. Obowiązki płatnika po zakończeniu 2017 roku:

 

 • sporządzanie informacji podatkowych: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R - terminy i sposób przekazania,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych: PIT-4R, PIT-8AR,
 • likwidacja oświadczeń PIT-12 i sporządzanie za rok 2017 rocznego rozliczenia pracowników w zakresie pdof PIT-40.

 

13. Zmiany dotyczące płatników na 2018 rok:

 

 • podwyższenie limitu zwolnienia dla zapomóg od związków zawodowych,
 • zapomogi otrzymane w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby czy śmierci - podwyższenie limitu zwolnienia od podatku i zwolnienie z opodatkowania w przypadku finansowania z ZFŚS,
 • zwiększenie limitu diety i zwrotu kosztów dla osób pełniących obowiązki społeczne i obywatelskie,
 • świadczenia od byłych pracodawców dla obecnych emerytów i rencistów - wzrost limitu,
 • świadczenia rzeczowe i pieniężne dla pracowników z ZFŚS - wzrost limitu,
 • zmiana zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów twórców w ramach umów o pracę i umów cywilno-prawnych,
 • świadczenia na finansowanie żłobków i przedszkoli dzieci pracowników,
 • dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży do lat 18-tu,
 • świadczenia od uczelni w związku ze skierowaniem na praktyki zawodowe.

 

14. Rozporządzenie wprowadzające nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów wypłaconych po 1 stycznia 2018 roku.

15. Skala podatkowa obowiązująca w roku 2018 i wysokość kwoty wolnej od podatku.

16. Udzielanie odpowiedzi na indywidualne pytania słuchaczy.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest - długoletni wykładowca SKwP, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznychM.Ś.

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO