Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs:  „PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ "

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

Treści kształcenia:

CZĘŚĆ I  


1. Przychody  podatkowe 
a) świadczenia otrzymane w naturze (nieodpłatne świadczenia) oraz otrzymane świadczenia rzeczowe, a przychód podatkowy - czy otrzymany gratis jest przychodem z działalności gospodarczej? Zasady wyceny oraz powstawania obowiązku podatkowego
b) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych - kiedy powstaje przychód podatkowy, problem długości okresu rozliczeniowego na przełomie roku (np. w kontekście zmiany formy opodatkowania)
c) przychody rozliczane kasowo - zasady, przykłady oraz obowiązki dokumentacyjno sprawozdawcze
d) świadczenia otrzymane (pełnione) nieodpłatnie np. poręczenie, gwarancja, promesa, pełnienie obowiązków członka zarządu bez wynagrodzenia
e) przegląd bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych, komunikatów i wyjaśnień (ostrzeżeń) Ministerstwa Finansów.
2. Koszty uzyskania przychodu
a) koszty na rzecz pracowników, współpracowników oraz kontrahentów w tym np. wydatki na organizację imprezy integracyjnej, wydatki na szkolenia krajowe i zagraniczne, świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, ubezpieczenia dobrowolne, premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS, wydatki związane z wydarzeniami okolicznościowymi (pogrzeb, ślub, jubileusz itp.),
b) koszty reprezentacji i reklamy, w tym wydatki na prezenty i drobne upominki, sponsoring, wydatki na usługi gastronomiczne, finansowanie kosztów noclegu i podróży, udostępnienie wyposażenia sklepów itp.,
c) wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów - w tym: w jakich okolicznościach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu, zasady dokumentowania i obowiązki podatnika z tym związane, moment zaliczenia wierzytelności do kosztów podatkowych, wierzytelności przedawnione i umorzone a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych,
d) korekty kosztów - rozliczać na bieżąco - czy wstecz?
e) przepisy obowiązujące od 01.01.2018 r. a działalność reklamowa,
f) przegląd bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych, komunikatów i wyjaśnień (ostrzeżeń) Ministerstwa Finansów.
3. Samochód w działalności gospodarczej od A do Z w kontekście podatków dochodowych
a) zasady ustalania wartości początkowej samochodu (czy można ustalić wartość w oparciu o operat szacunkowy, zagubienie dowodu zakupu, a wartość początkowa),
b) podatkowe zasady amortyzacji środków transportu z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej oraz ich wykorzystania (podwyższanie oraz obniżanie stawek amortyzacyjnych, jednorazowa amortyzacja - pomoc de minimis zasady korzystania)
c) zakup nowych środków transportu a nowe zasady amortyzacji obowiązujące od 01.08.2017 r

CZĘŚĆ II

Zmiany w zasadach kwalifikacji kosztowej i rozliczeń samochodów osobowych 
wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Preferencyjna - 5% stawka podatku dotycząca opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Innovation Box).

Obniżona stawka CIT - 9% dla małych podatników.

Klauzula Exit Tax - wprowadzenie opodatkowania z niezrealizowanych zysków.

Zasady rozliczania dochodów z wirtualnych walut.

Zmiany w tzw. uldze mieszkaniowej.

Pozostałe zmiany.

Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego i interpretacji podatkowych.

Pytania uczestników.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Informacje o kadrze:

Witold Furman 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO