Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH POBIERANY PRZEZ PŁATNIKÓW

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH POBIERANY PRZEZ PŁATNIKÓW

Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs:  „PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH POBIERANY PRZEZ PŁATNIKÓW”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  Miejsce szkolenia ul Kościuszki 10 Hotel Tarnovia 

Treści kształcenia:

Podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany przez płatników w 2018 r.
Proponowane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r.

 

 1.Świadczenia pracownicze nie stanowiące przychodów w rozumieniu ustawy.
 2.Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanych przez pracowników świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w kraju i zagranicą
 3.Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do innego kraju.
 4.Obowiązki zakładów pracy w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy.
     koszty uzyskania
     ulga w podatku (PIT-2).
 5.Zwolnienia przedmiotowe z art. 21 ustawy (zwiększenie od 2018 r. limitów niektórych zwolnień)
 6.Opodatkowanie wynagrodzeń ze stosunku pracy wypłaconych po śmierci pracownika.
 7.Opodatkowanie wynagrodzeń wypłaconych po ustaniu stosunku pracy.
 8.Opodatkowanie zwracanych  składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 9.Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłacone przez płatnika powodujące    obowiązek zapłaty zaliczki.
10.Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście z uwzględnieniem wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
11.Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście przez osoby zagraniczne (ze szczególnym uwzględnieniem rezydentów Ukrainy)
12.Opodatkowanie przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście do 200zł
13.Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych uzyskiwanych przez twórców (zwiększenie od 2018 roku limitu kosztów  zawężenie rodzajów działalności  twórczej).
14.Opodatkowanie w 2018 r. przychodów uzyskanych z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub innych praw pochodnych, które zostały otrzymane jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze
15.Deklaracje podatkowe PIT-4R, PIT-8AR.
16.Informacje podatkowe PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT 1R.
17.Ulgi podatkowe odliczane od dochodu i od podatku.
18.Interpretacje wydawane przez Krajową Informację Skarbową.
19.Omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania świadczeń pracowniczych

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 

Warunki  płatności i rezygnacji:

Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki w pełnej wysokości  przelewem 3 dni  przed rozpoczęciem szkolenia . Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem na konto bankowe:

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .


Informacje o kadrze:

Wieloletni wykładowca Stowarzyszenie Księgowych i pracownik aparatu skarbowego.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO