Miasto:
Olkusz
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa, po południu
Opłata:
320,- zł od osoby

Szkolenie:    PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) 
                      REWOLUCYJNE ZMIANY W 2019/2020 R

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

 

Treść szkolenia:

Korzyści szkolenia:
•       Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku PIT obowiązujących od 2019 r. i planowanych w trakcie 2019 r. i od 2020 r.
•       Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku PIT;
•       Szkolenie odbywa się na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu i ma charakter warsztatów
1.Zmiana w zakresie zwolnienia od podatku PIT do 26 roku życia
•         Obliczanie wieku do zwolnienia podatkowego; 
•         Kwota limitu w zastosowaniu zwolnienia; 
•         Podatek zryczałtowany i zwolnienia od podatku a limit; 
•         Koszty uzyskania przychodów przy zwolnieniu z podatku; 
•         Składki ZUS a zwolnienie podatkowe; 
•         Moment uwzględniania zwolnienia podatkowego w 2019 r.; 
•         Wzór oświadczenia o zwolnieniu; 
•         Rozliczania w 2020 r. – bez wniosków i oświadczeń 
•         Zmiany innych przepisów w związku z nowelizacją; 
•         Przepisy przejściowe: sierpień 2019 r. oraz 2020 r. – dla kogo? 
•         Zasady obliczania wynagrodzenia przed i o zmianie – przykłady 
•         Problemy praktyczne: brak wniosku a stosowanie zwolnienia z podatku; zasady wyliczeń podatku w druku PIT-11 za 2018 r.
2. Obniżenie stawki podatku dochodowego do 17% - zmiana od 1 października 2019:
•         Dla kogo obniżona stawka PIT; 
•         Uzasadnienie zmian; 
•         Zasada stosowania 
•         Obliczanie stawki w przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i działalności gospodarczej; 
•         Limit stosowania obniżonej stawki; 
•         Rozliczanie podatku za 2019 r. a stawka obniżona; 
•         Zmiana innych ustaw; 
•         Przepisy przejściowe
3. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów- zmiana od 1 października 2019:
•         Wyliczanie kosztów zryczałtowanych obecnie; 
•         Zryczałtowane koszty po zmianach; 
•         Wysokość kwot kosztów podatkowych za 2019 r.; 
•         Koszty w przypadku umów cywilnoprawnych; 
•         Koszty uzyskania przychodów podstawowe, podwyższone, z różnych zakładów pracy 
•         Przepisy przejściowe – zakres obowiązywania.
4. Zmiana wysokości ulgi na podatek- - zmiana od 1 października 2019:
•         Dotychczasowa wysokość ulgi; 
•         Kwota ulgi po zmianach; 
•         Wpływ zmiany ulgi na rozliczenie roczne; 
•         Wysokość ulgi a rozliczanie z małoletnim – możliwość uzyskania przez tą osobę dochodów do jakiej wysokości?
5.Rozliczanie przekroczenia progu od 2020 r. – zmiana uchwalona w 2018 r. i obowiązująca od 2020 r.
•         Limit stawki 18% i 32%; 
•         Kwota dochodu objęta stawką podstawową i 32%; 
•         Dotychczasowa zasada: wyższa stawka podatku od miesiąca następnego; 
•         Zmiana zasady: obliczanie od faktycznie przekroczonej kwoty – także w trakcie miesiąca; 
•         Przykłady wyliczeń przed i po zmianie
6 . Ulga dla frankowiczów – podstawowe założenia:
•         Nowa zasada w nowej ustawie;
•         Podstawowe pojęcia ustawowe;
•         Pożyczka jako wsparcie;
•         Zasady zwrotu pożyczki;
•         Sprzedaż nieruchomości a rozliczenie wsparcia;
•         Brak spłat nowej pożyczki a konsekwencje prawne;
•         Zmiany w podatku PIT – nowa ulga od podatku
•         Przepisy przejściowe
7 .PPK – podstawowe założenia
•         Data wdrażania zmian uzależniona od ilości osób zatrudnionych – zasady obliczania; 
•         PPK a PPE; 
•         Zasady poboru składek do PPK; 
•         Druki i wnioski stosowane w ramach PPK; 
•         Instytucje finansowe funkcjonujące w ramach PPK; 
•         Konieczność dostosowania programów płacowych i kadrowych w związku ze zmianami; 
•         Problemy praktyczne dotyczące PPK: zakaz zniechęcania pracowników; koszty wdrażania systemu.
8. Schematy podatkowe a zmiany w podatku PIT
•         Pojęcie schematu podatkowego; 
•         Pracodawca jako promotor lub korzystający – kiedy występuje w jakiej roli; 
•         Zwolnienie od podatku PIT do 26 roku życia a funkcjonowanie schematu podatkowego i obowiązek jego zgłoszenia; 
•         Zmiana formy zatrudnienia z np. umowy o pracę na działalność gospodarczą jako schemat podatkowy podlegający zgłoszeniu do US w ciągu 30 dni; 
•         Inne przypadki funkcjonowania schematów podatkowych: umowy cywilnoprawne, 50% koszty uzyskania przychodów, itp.
9. Inne zmiany przepisów mające wpływ na rozliczanie osób:
•         Podwyższenie składek ZUS od 2020 r.; 
•         Nowy indywidualny rachunek dla płatnika podatku PIT; 
•         Obowiązek zgłaszania rachunków bankowych do US; 
•         Możliwość zapłat podatku PIT i ZUS z tzw. rachunku VAT funkcjonującego w ramach split paymentu.
10 . Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników.
 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 
Warunki zaliczenia kursu:

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty gotówki w dniu szkolenia lub przelewem 7 lub 14 dni po otrzymaniu wysłanej elektroniczne faktury. Zgłoszenia rezygnacji z udziału przyjmujemy  najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. 

Informacje o kadrze:

Wykładowca:   Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada duże doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.  

 
Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001