Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018 - Proponowane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2019

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018 - Proponowane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2019

Miasto:
Chrzanów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Rachunkowość - Sporządzanie sprawozdania finansowego. Zamknięcie roku 2018


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.


Miejsce przeprowadzenia kursu: MOKSiR Chrzanów, ul. Broniewskiego 4. godz. 10.00. 

 

Treści kształcenia:

 

 
1.    Świadczenia pracownicze nie stanowiące przychodów w rozumieniu ustawy.
2.    Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanych przez pracowników świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w kraju i za granicą.
3.    Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do innego kraju.
4.    Obowiązki zakładów pracy w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy.
 - koszty uzyskania,
 - ulga w podatku (PIT-2).
5.    Zwolnienia przedmiotowe z art. 21 ustawy (zwiększenie od 2018 r. limitów niektórych zwolnień).
6.    Opodatkowanie wynagrodzeń ze stosunku pracy wypłaconych po śmierci pracownika.
7.    Opodatkowanie wynagrodzeń wypłaconych po ustaniu stosunku pracy.
8.    Opodatkowanie zwracanych  składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
9.    Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłacone przez płatnika powodujące    obowiązek zapłaty zaliczki.
10.    Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście z uwzględnieniem wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
11.    Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście przez osoby zagraniczne (ze szczególnym uwzględnieniem rezydentów Ukrainy).
12.    Opodatkowanie przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście do 200 zł.
13.    Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych uzyskiwanych przez twórców (zwiększenie od 2018 roku limitu kosztów, zawężenie rodzajów działalności twórczej).
14.    Opodatkowanie w 2018 r. przychodów uzyskanych z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub innych praw pochodnych, które zostały otrzymane jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze
15.    Deklaracje podatkowe PIT-4R, PIT-8AR.
16.    Informacje podatkowe PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT 1R.
17.    Ulgi podatkowe odliczane od dochodu i od podatku.
18.    Interpretacje wydawane przez Krajową Informację Skarbową.
19.    Omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania świadczeń pracowniczych.


 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Informacja o kadrze

 
Specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, trener, długoletni współpracownik SKwP
Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 32 753 98 00,  530 684 274,
fax. 32 753 98 00

e-mail: biuro@chrzanow.skwp.pl

 

Biuro czynne:

 

Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 18.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@chrzanow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO