Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek dochodowy od osób fizycznych (pracownicy)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (pracownicy)

Miasto:
Nowy Targ
Terminy:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
340,- zł od osoby,
zapisz się

„Podatek dochodowy od osób fizycznych (pracownicy)”.

Miejsce szkolenia: Nowy Targ, ul. Krzywa 1 - Urząd Miasta (sala obrad)

Data szkolenia: 21.11.2019r. w godz. 9:30 – 15:00

Zakres tematyczny:

Zmiany dotyczące opodatkowania pracowników i zleceniobiorców do 26 r. życia /od 1 VIII do 31 XII 2019 r/

Zmiany obowiązujące od 1 X.2019 – obniżka progu podatkowego

Nowy limit kosztów uzyskania dla pracowników

Zmiany na rok 2020 r.

I. Omówienie  ustawy z dnia 4 lipca 2019 o zmianie ustawy o pdof, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:/Dz.U z 2019 poz.1394/

 

 A/      zmiany które mają  zastosowanie do  przychodów uzyskanych lub pozostawionych do dyspozycji podatnika - przez młodocianych od dnia 1 sierpnia 2019 do 31 XII 2019 r.:

 

 •  podatnicy zatrudnieni na etacie oraz na umowie zlecenia /do 26 roku życia/nie płacą podatku dochodowego od przychodów osiągniętych w w/w terminie do kwoty 35.636,67 zł  po spełnieniu pewnych warunków określonych w ustawie
 • możliwość złożenia przez podatnika oświadczenia, które spowoduje iż płatnik nie będzie pobierał zaliczek na pdof  jeszcze w tym roku /omówienie warunków zwolnienia/,
  pozostali podatnicy otrzymają zwrot nadpłaty po złożeniu zeznania rocznego
 • brak możliwości odliczenia kosztów 50 % dla podatników którzy skorzystają ze zwolnienia o którym mowa w nowym art.21 ust.1 pkt 148 ustawy podatkowej!!!
 • omówienie dochodów które nie mają  wpływu na kwotę zwolnienia podatkowego min dochody zwolnione z opodatkowania w tym świadczenia z funduszu socjalnego do kwoty 1000 zł, delegacje krajowe i zagraniczne, dokształcenie pracowników itd
 • zmiany dot. odliczenia kosztów uzyskania przychodu / stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego żródła, która podlega opodatkowaniu/
 • zasady odliczania składek społecznych i zdrowotnych  po wprowadzeniu zwolnienia na podstawie art.21 ust1 pkt 148 ustawy o pdof
 • zasady poboru zaliczek na pdof w okresie od I-IX 2019 oraz po zmianach od X-XII 2019
 • projektowane zmiany w Pit 11  za rok 2019/ Będzie odrębna rubryka w której płatnik wykaże kwotę przychodu zwolnioną od opodatkowania dla młodocianych oraz pobraną od tego przychodu składkę społeczną i zdrowotną.
   
  B/     Zmiany od 1 X 2019 r/ Prezydent podpisał zmiany do ustawy o pdof/
   
    -   obniżka I progu podatkowego z 18%  do 17 %  lub 17,75% na pisemnie żądanie podatnika od wynagrodzeń wypłaconych od dnia 1 X.2019 r. do 31.XII 2019 r. złożone w zakładzie pracy.,
  -       za okres od I-IX br zaliczki bez zmian.
    -    zmiana ulgi od zaliczki Pit-2/ z kwoty 46,33 zł do kwoty 43,76 zł
    -    podwyższenie kosztów uzyskania dla pracowników z kwot 111,25 do kwoty 250 zł miesięcznie  oraz na dojazd z kwoty 139,06 zł do kwoty 300 zł miesięcznie
   
  C/    Zmiany które wchodzą w życie od 1 stycznia 2020r
   • kwota zwolniona z opodatkowania  dla podatników do 26 r życia za cały 2020 r  wyniesie 85. 528 zł
   • płatnik będzie zobowiązany do niepobierania zaliczek na podatek dochodowy do wysokości przychodów określonych w ustawie tj do kwoty 85.528 zł dla niektórych podatników
   • możliwość rezygnacji przez podatnika ze zwolnienia przedmiotowego / obowiązek złożenia stosownego pisemnego wniosku/
    -        nowe zasady poboru zaliczek na pdof pobieranych przez płatnika/ zmiana progów podatkowych i ulgi od zaliczki/

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 

Informacja o kadrze

Wykładowca – współpracownik SKwP

 

Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział w Nowym Targu

ul. Mickiewicza 2a, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

 UWAGA:

W związku z wprowadzeniem systemu teleinformatycznego od 14.08.2019r. obowiązuje wyłącznie zgłoszenie elektroniczne na kurs. Uprzejmie prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia (oraz ankiety), które znajduje się w zakładce "zgłoszenia online" obok opisu szkolenia, lub poprzez opcję "zapisz się". Dotychczasowe karty zgłoszeń nie będą obowiązywać.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 264 87 80
e-mail: skwp@skwp.nowytarg.org

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 8.00 - 14.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: skwp@skwp.nowytarg.org

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO