Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PŁACE W PRAKTYCE 2-DNIOWE PRAKTYCZNE WARSZTATY

PŁACE W PRAKTYCE 2-DNIOWE PRAKTYCZNE WARSZTATY

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-09-26
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
600,- zł od osoby,
zapisz się

KURS "PŁACE W PRAKTYCE  2-DNIOWE PRAKTYCZNE WARSZTATY"

                                        

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac.

Celem szkolenia jest  omówienie zagadnień naliczania wynagrodzeń na przykładach praktycznych z uwzględnieniem zmian. Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne przykłady dotyczące omawianej tematyki.

Czas trwania kursu wynosi 14 godzin lekcyjnych plus  2  godziny na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

 

Szkolenie w dniach 26.09.2019 i 27.09.2019 

 

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarmowie

 

DOKUMENTY DO KFS

RIS

MSUES

 

Treści kształcenia:

 • Wynagrodzenie za część miesiąca: 

  1. wynagrodzenie za część miesiąca pracownika zatrudnionego lub zwolnionego:
   • w trakcie miesiąca
   • w trakcie miesiąca, który dodatkowo choruje i przebywa na urlopie wypoczynkowym
   • który przechodzi w trakcie miesiąca na urlop wychowawczy, bezpłatny

  2. zmiana etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego

  3. zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego (podwyżka lub obniżka wynagrodzenia

 4. zmiana sposobu wynagradzania w trakcie miesiąca kalendarzowego (zmiana stałej stawki zaszeregowania na stawkę godzinową)

 5. wynagrodzenie za 1 dzień pracy w przypadku choroby trwającej 30 dni  kalendarzowych.    

 • Ustalenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy: 

  1. jakie składniki wynagrodzenia uwzględniamy przy ustalaniu podstawy, składniki wynagrodzenia w stałej wysokości

  2. wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc

  3. skutki zmiany wynagrodzenia na ustalenie podstawy (przeliczanie zmiennych składników wynagrodzenia)

  4. urlop na przełomie miesięcy a ustalenie podstawy

  5. długotrwała choroba pracownika a ustalenie podstawy

  6. obliczanie wynagrodzenia za urlop

 • Ustalenie podstawy do naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlopwypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy:

  1. ustalenie współczynnika do obliczenia ekwiwalentu za urlop

  2. składniki wynagrodzenia w stałej wysokości

  3. wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za  okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc

 4. wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc

 5. ustalenie podstawy w przypadku nieprzepracowania pełnych 3 miesięcy

 6. uzupełnianie wynagrodzenia do pełnego miesiąca

 7. obliczanie ekwiwalentu za urlop

 • Wynagrodzenie za inne nieobecności w pracy: 

1. wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

2. wynagrodzenie za urlop okolicznościowy w razie zaprzestania wypłaty zmiennych  składników wynagrodzenia

3. zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem (art. 188 KP)

4. zwolnienie na poszukiwanie pracy

5. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych: 

1. przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych

2. udzielanie czasu wolnego, rozliczenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika

3. udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika, rozliczenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika, który odebrał czas wolny w innym miesiącu niż wypracowane nadgodziny

4. wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia w miesiącu w którym pracownik odbiera czas wolny z tytułu wypracowanych nadgodzin

5. obliczanie wysokości normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

6. obliczanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych

7. rekompensowanie pracy w dniu wolnym od pracy

8. udzielanie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy a liczba przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym

9. rozliczanie nadgodzin niepełnoetatowca

 • Wynagrodzenie za czas dyżuru i przestoju przy różnych systemach wynagrodzeń: 

1. ustalenie wynagrodzenia za czas dyżuru

2. ustalenie wynagrodzenia za czas przestoju

 • Podstawa do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego: 

1. ustalenie podstawy naliczania świadczeń chorobowych

2. uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru

3. ustalenie podstawy w przypadku wypłaty wynagrodzenia z opóźnieniem

4. pracownik chorujący w pierwszym miesiącu zatrudnienia i posiadający okres wyczekiwania

5. zasady uwzględniania w podstawie wymiaru różnych składników wynagrodzenia

6. wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę wymiaru zasiłku

7. zasady ustalania nowej podstawy w pobieraniu zasiłków

8. przeliczenie podstawy w przypadku zaprzestania wypłaty danego składnika wynagrodzenia

9. potrącenie za nieterminowe dostarczenie zwolnienia

10. formularze dokumentujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

 • Sporządzanie listy płac dla pracownika: 
 1. obliczanie poszczególnych składników wynagrodzenia i ustalanie innych świadczeń związanych z pracą oraz wykazywanie ich na liście płac
 2. pomniejszanie wynagrodzenia w związku z różnymi okresami niewykonywania pracy

3. ustalanie wynagrodzenia w razie zmiany stawki w trakcie miesiąca oraz zmiany wymiaru czasu pracy

4. zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i obliczanieskładek; warunki konieczne do zastosowania wyłączeń z podstawy wymiaru składek, składki ZUS podlegające odliczeniu od dochodu

5. ustalanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i obliczanie składki; obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek, składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku

6. ustalanie przychodu, podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy; skala podatkowa, koszty

7. uzyskania przychodów, kwota zmniejszająca podatek, odmienne zasady obowiązujące w sytuacji, kiedy pracownik otrzymuje świadczenie ozusowane a wolne od podatku

8. składka na Fundusz Pracy i FGŚP na liście płac; zwolnienia z obowiązku opłacania składek

9. stosowanie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu na liście płac

10. obliczanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop z uwzględnieniem różnych systemów wynagradzania

11. ustalanie odpraw i odszkodowań wynikających ze stosunku pracy

12. ustalanie podstawy wymiaru świadczeń z tytułu niezdolności do pracy w razie choroby i macierzyństwa, zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego

13. wynagrodzenie za pracę w porze nocnej i za pracę nadliczbową na liście płac; zasady rekompensaty korygowanie wypłaconych składników wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą; aspekt składkowy i podatkowy

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą  zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie zaświadczenia wydanego na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

 

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Informacje o kadrze:

Prowadząca – Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR i płacach dużych jednostek, dobra znajomość zagadnień  ZUS, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych o/ Katowice (współpraca ze Stowarzyszeniem od 9 lat)

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO