Miasto:
Oświęcim
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby

PODATEK VAT 2018

STOSOWANIE W PRAKTYCE NOWYCH PRZEPISÓW WPROWADZONYCH W 2018 ROKU NAJNOWSZE ZMIANY UCHWALONE I PROJEKTOWANE JPK_VAT

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: OCK Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24, godzina rozpoczęcia 10.00.

Treści kształcenia:

1.    SPLIT PAYMENT - wrażliwe obszary 
  - odpowiedzialność za VAT otrzymującego zapłatę o co chodzi w nowych przepisach 
  - jakie skutki w VAT ma pomyłkowe przelanie pieniędzy na rachunek VAT innego podmiotu 
  - zmiany w procedurze podzielonej płatności wprowadzone od września 2018 
  - korzyści stosowania dzielenia płatności dla płacącego  
  - zasady stosowania MPP dookreślone dopiero w objaśnieniu podatkowym Ministra Finansów - wybór przypadków

2.    Częściowe opłacenie faktury w podzielonej płatności ulga za złe długi - Instruktaż Ministra Finansów
  - czy należy korygować odliczony VAT gdy zapłacono w MPP tylko VAT 
  - czy wierzyciel ma prawo do ulgi za złe długi gdy otrzymał zapłatę tylko podatku VAT z faktury
  - zasady prezentacji w JPK_VAT wierzytelności nieściągalnych 

3.    Nowe zasady wykazywania zwrotu VAT w deklaracji VAT 7 według objaśnień Ministra Finansów - ważne zasady wynikające wprost z przepisów 

4.    JPK_VAT nowe zalecenia Ministra Finansów , na co szczególnie zwracać uwagę

5.    JPK_FA wyjaśnienia Ministra Finansów 

6.    Nowe zasady opodatkowania bonów na towary i usługi - rewolucja w VAT
  - czy wydanie bonu należy opodatkować
  - rodzaje bonów

7.    Terminy ewidencjonowania podatku należnego VAT przy transakcjach 
  - darowizny 
  - WDT
  - WNT
  - import usług
  - eksport towarów
  - refakturowanie 
  - dostawy towarów z własnym transportem 
  - dostawy towarów firmą kurierską

8.    Na co szczególnie zwracać uwagę w świetle najnowszych interpretacji i orzeczeń sądowych
  - umowa pożyczki pieniężnej a VAT
  - sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 

9.    Otrzymanie faktury korygującej 
  - daty jej rozliczenia dla potrzeb VAT
  - korekta in plus
  - korekta in minus 
  - korekty dotyczące stawek vat 
  - korekty przy odwrotnym obciążeniu 
  - korekty przy braku dostawy 
  - korekty przy zwrocie towaru 

10.    Zagadnienia różne

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest ceniony ekspert podatku VAT na terenie Chrzanowa i Oświęcimia, specjalista w dziedzinie podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów, długoletni współpracownik SKwP.
Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001