Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img OPTYMALIZACJA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W FIRMIE PO ZMIANACH W 2019 r. – WARSZTATY PRAKTYCZNE

OPTYMALIZACJA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W FIRMIE PO ZMIANACH W 2019 r. – WARSZTATY PRAKTYCZNE

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-06-04
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
630,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu:OPTYMALIZACJA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W FIRMIE  PO ZMIANACH W 2019 r. – WARSZTATY PRAKTYCZNE

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 14 godzin lekcyjnych plus 2 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

 

SZKOLENIE W DNIACH 04.06.2019 i 05.06.2019 

 

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

 

DOKUMENTY DO KFS

RIS

MSUES

 

Treści kształcenia:

 

Faktura to nie wszystko! Poza nią, dla właściwego zaksięgowania określonych zdarzeń potrzebną są inne dokumenty, oświadczenia, opinie, umowy, porozumienia, regulaminy, czyli tzw. „podkładki”. Jaką powinny mieć treść i formę, kto powinien je sporządzić, jakich zapisów nie powinny one zawierać, a przede wszystkim, kiedy dział księgowości potrzebuje ich najbardziej – te i inne zagadnienia dotyczące dokumentów, którymi posługują się księgowi, będą przedmiotem proponowanego Państwu autorskiego 2-dniowego szkolenia. Szczególny nacisk zostanie położony na budzące spore wątpliwości zagadnienia związane m.in. z „podkładkami” w postaci korespondencji mailowej z kontrahentami, opiniami służb technicznych potrzebnymi do kwalifikowania środków trwałych i prac remontowych bądź ulepszeniowych, dokumentami budowlanymi, opiniami rzeczoznawców, dowodami wewnętrznymi, regulaminami podróży służbowych, oświadczeniami pracowników dla potrzeb działu księgowości, dokumentacją imprez integracyjnych i wykonania usług niematerialnych, regulaminami korzystania z aut służbowych, dowodami pozwalającymi na ujęcie w kosztach wydatków na posiłki z kontrahentami itd.

Istotna część szkolenia będzie oparta o studium przypadków poświęcone analizie różnych rodzajów ryzykownych podatkowo zapisów w umowach, które dział księgowości może zlokalizować już w momencie otrzymania tekstu umowy. Prezentowane zagadnienia będą uwzględniać w szczególności zmiany w ustawach CIT/PIT z 2017/2018/2019 r. oraz najnowsze orzecznictwo z 2018 i 2019 roku.

 

Dzień 1:

Samochód osobowy „w firmie” w 2019 roku:

 1. 100, 75 lub 20 % kosztów eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodów – problemy praktyczne.
 2. „Kilometrówka” po zmianach w 2019 r.
 3. Rozliczenie w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytych samochodów oraz opłat ponoszonych z związku z umowami leasingu – ograniczenia i limity, problemy praktyczne.
 4. Ryzyka związane ze zmianami umów leasingu zawartych przed 2019 r.
 5. Auto osobowe „na przełomie roku” – stosowanie nowych regulacji do samochodów nabytych lub leasingowanych przez 2019 r.
 6. Skutki podatkowe sprzedaży pojazdów wykupionych z leasingu.

 

Zmiany 2018 i 2019 i ich wpływ na optymalizację dokumentów w firmie.

 1. Optymalizacja dokumentów w kontekście kontrowersyjnych zmian dotyczących ograniczenia rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na usługi niematerialne, doradcze, licencje oraz wydatki na reklamę i promocję od 2018 r.
 2. Nowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania zewnętrznego – czyli „niedostateczna kapitalizacja po nowemu” – uwagi praktyczne dotyczące zmian od 2018 r.
 3. Odrębne źródła dochodów od 2018 r. i właściwe metody przypisywania kosztów do przychodów z danego źródła. Wewnętrzne klucze alokacji kosztów.
 4. Innovation Box – czyli jak przygotować się do 5 % podatku dochodowego w 2019 r.
 5. Przygotowanie dokumentacji dla zastosowania 100 % odliczenia kosztów w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.

 „Ogólnie o podkładkach” – czyli umowy, maile, aneksy, identyfikacja „złych podatkowo” zapisów umownych, optymalizacja treści umów

 1. Czym są „podkładki” pod faktury i jaką powinny zwierać treść?
 2. Brak faktury, brak umowy, niejasne informacje o nabytych towarach lub usługach, różnice między fakturą, a tym, co wskazano w umowie – jak powinien postąpić w takiej sytuacji dział księgowości?
 3. Jak powinna wyglądać korespondencja mailowa z kontrahentami, aby stanowiła skuteczną „podkładkę”?
 4. Transakcja powyżej 15.000 zł i płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego – problemy praktyczne i dokumentowanie „transakcji” aby nie przekroczyć tego progu.
 5. Zapisy umowne i ich wpływ na moment rozpoznania przychodu i kwalifikację WNiP.

Dokumentowanie usług niematerialnych, promocyjnych, doradczych, konkursy, akcje premiowe, sponsoring, reklama

 1. Jakie dowody wykonania usługi powinien otrzymać dział księgowości, by uniknąć ryzyka przy usługach niematerialnych (promocyjnych, doradczych, konsultacyjnych itd.) w świetle najnowszych rozstrzygnięć organów podatkowych w 2016/2017 r.
 2. Niedostateczne udokumentowanie realizacji celu reklamowego przy umowach sponsoringu – jak skutecznie stworzyć umowę sponsoringową?
 3. Jak napisać regulamin konkursu – aby przyznawane nagrody były zwolnione z opodatkowania
 4. Jak stworzyć bezpieczny podatkowo regulamin sprzedaży premiowej i programy lojalnościowe? (bonusy, nagrody, zmniejszenie ceny itd.)
 5. Współpraca z działem marketingu, PR itp. w kontekście dokumentacyjnym
 6. Kontrowersyjna limitacja w kosztach podatkowych wydatków na usługi niematerialne od 2018 r.

„Podkładki księgowe przy środkach trwałych w świetle zmian z 2018 r. ”

 1. „Podkładki kosztowe” – jakie dokumenty warto mieć razem z fakturą, aby nie było wątpliwości, że słusznie zaliczono dany wydatek do kosztów podatkowych (dokumentacje techniczne przy środkach trwałych, oświadczenia producentów i sprzedawców, opinie działów technicznych firmy, umowy z kontrahentami)
 2. „Podkładki pod środki trwałe” – jak uniknąć problemów z kwalifikacją ST i WNIP-ów oraz kwalifikacją prac remontowych bądź ulepszeniowych?
 3. Przykłady zapisów umownych mających wpływ na zaliczenie wydatku od razu do kosztów bądź poprzez zwiększenie wartości początkowej środka trwałego (analiza konkretnych przypadków).
 4. Jaką treść powinna zawierać pisemna opinia służb technicznych firmy dotycząca kwalifikacji środków trwałych, remontów, prac ulepszeniowych – praktyczne przykłady takich pism i studium przypadków
 5. Opinie służb technicznych dla potrzeb zastosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych (np. dla środków trwałych używanych w warunkach pogorszonych, złych lub poddanych szybkiemu postępowi) – co powinna zawierać treść opinii, by organ podatkowy nie kwestionował szybszej amortyzacji?
 6. Skorzystanie z opinii rzeczoznawcy lub biegłego w razie wątpliwości co do klasyfikacji środków trwałych bądź przeprowadzonych prac – koszty opinii, znaczenie podczas sporu z organem podatkowym.
 7. Jak udokumentować dla potrzeb księgowości likwidację zaniechanej inwestycji – przykłady protokołów likwidacyjnych.
 8. Co musi zawierać umowa z kontrahentem, któremu oddajemy czasowo środek trwały do używania – aby organ podatkowy nie wyłączył nam z kosztów odpisów za ten okres? (jak napisać taką umowę?)
 9. Co muszą zawierać umowy ze zleceniobiorcami, którym przekazujemy sprzęt firmowy?

Ryzyko przychodu z nieodpłatnych świadczeń, kary umowne i odszkodowania, ryzykowne umowy z menedżerami

 1. Jak dział księgowości może zlokalizować ryzykowne podatkowo zapisy umów z kontrahentami (np. zapisy dotyczące świadczeń, które organ podatkowy może uznać za nieodpłatne świadczenia i w efekcie opodatkować je)?
 2. Jak sprawdzić, czy przewidziana w umowie z kontrahentem kara, odszkodowanie bądź opłata za odstąpienie od umowy może być kosztem uzyskania przychodów? (przykłady konkretnych zapisów z różnych umów)?
 3. Ryzykowne podatkowo zapisy umów z członkami zarządu, menedżerami, prezesami – jak ich uniknąć, aby po stronie firmy nie powstał przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
   

Dzień: 2

Podkładki pracownicze; delegacje, regulaminy firmowe, samochody używane przez pracowników, imprezy integracyjne, świadczenia pracownicze, ZFŚS, szczególna treść umów z pracownikami i innymi osobami

 1. Jak przygotować dokument polecenia wyjazdu służbowego, aby rozliczanie delegacji było łatwiejsze – praktyczne przykłady na dokumentach?
 2. Jak powinny wyglądać oświadczenia pracowników mające wpływ na prawo lub wysokość do diet (kwestia doby hotelowej, ryczałtów, przejazdów i innych niezbędnych wydatków)?
 3. Firmowy regulamin podróży służbowych – jakie zapis mogą w nim być, aby nie było wątpliwości, które wydatki muszą być zwrócone przez pracodawcę, a które nie?
 4. Umowy z członkami zarządów, rad nadzorczych, zleceniobiorcy i wykonawcy umów o dzieło, praktykanci i stażyści, osoby ubiegające się o pracę – rozliczenie wydatków związanych z tymi osobami i ich dokumentowanie.
 5. Jak stworzyć skuteczny regulamin korzystania z samochodów służbowych, laptopów, telefonów, tabletów i innego sprzętu firmowego? (przykłady, konkretne zapisy w zależności od branży i stanowiska pracowników w firmie).
 6. Jak dokumentować świadczenia z ZFŚS oraz jak przygotować oświadczenia pracowników o ich sytuacji życiowej, aby uniknąć ryzyka zakwestionowania tych wydatków przez organ podatkowy?
 7. Jak udokumentować imprezy integracyjne, wyjazdy pracownicze, wigilie, uroczyste kolacje, pikniki rodzinne, imprezy otwarte, aby wydatki na nie stanowiły koszty podatkowe, a po stronie pracowników nie było przychodu?
 8. Jak stworzyć program imprezy jako podkładkę pod faktury za usługi gastronomiczne, hotelowe, transportowe itd.
 9. Jakie dokumenty są potrzebne do „podkładki” pod imprezy dla pracowników – harmonogramy, zdjęcia, prezentacje, teksty wystąpień, materiały szkoleniowe.
 10. Podnoszenie kwalifikacji pracowników – jakie dokumenty są potrzebne by zaliczyć te wydatki do kosztów i żeby nie było przychodu po stronie pracownika? (mowy o dokształcanie, oświadczenia pracowników, dokumenty wskazujące na powiązanie szkoły/kursu/uczelni ze stanowiskiem w firmie).
 11. Regulaminy dotyczące odzieży roboczej, odzieży sportowej zawierającej logo firmowe, sprzętu służbowego i ich skutki w CIT/PIT.

Wydatki związane z kontrahentami; gastronomia w kosztach, ryzyko reprezentacji, szkolenia produktowe, eventy firmowe.

 1. Jak dokumentować wydatki na posiłki (w tym alkohol) z kontrahentami aby stanowiły one koszty podatkowe – rola korespondencji mailowej itd.
 2. Jakie „podkładki” pozwalają uniknąć ryzyka wyłączenia z kosztów wydatków mających cechy reprezentacyjne?
 3. Jak skonstruować imprezy dla kontrahentów, szkolenia produktowe itp. , aby wydatek był w kosztach, a po stronie uczestników nie było przychodu? (rola programu imprezy, zaproszeń, korespondencji mailowej itd.)
 4. Umowy na podstawie, których firma finansuje pobyt, wyżywienie, zakwaterowanie i przejazdy osób zatrudnionych w innych firmach (np. wizyta zagranicznych gości spółki)  - jakie zapisy powinny być w umowie, aby można było zaliczyć te wydatki do kosztów podatkowych?

Usługi zagraniczne i podatek u źródła (WHT) po zmianach w 2019 r.

 1. Jak dokumentować usługi nabywane od podmiotów zagranicznych, aby nie było problemów z tzw. „podatkiem u źródła” (WHT)
 2. Identyfikacja „zakupów zagranicznych” rodzących obowiązki w podatku u źródła.
 3. Jak przygotować „podkładkę” w razie braku oryginału certyfikatu rezydencji?
 4. Jak skłonić zagranicznego kontrahenta do przekazania certyfikatu rezydencji?
 5. Czy dział księgowości może wprowadzić regulamin nabywania usług zagranicznych, który pracownicy muszą stosować?
 6. Zupełnie nowa procedura potrącania podatku u źródła przy płatnościach przekraczających 2 miliony zł. w tym min. składanie wielokrotnych oświadczeń do organu podatkowego w trakcie roku.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

 

 

Lech Janicki: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 9 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatków.

 

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO