Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości

Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
śr
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie

„Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursumogą być osoby posiadająceco najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie szkolenia godzina 9.00; ul. Kazimierza Wielkiego 19  Kraków.

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.


Treść szkolenia:

1. Źródła i cel ujmowania podatku odroczonego.

2. Identyfikacja różni przejściowych.

3. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym.

4. Odroczony podatek dochodowy w obszarze instrumentów finansowych.

5. Podatek odroczony w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

6. Kontrakty długoterminowe a podatek odroczony.

7. Odroczony podatek w obszarze rezerw.

8. Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych.

9. Podatek odroczony wpływający na wartość firmy.

10. Umowy leasingowe a podatek odroczony.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.) 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pani mgr Ilona Bienias - biegły rewident Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO