Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby

OBOWIĄZKI  PŁATNIKÓW W ZAKRESIE  PODATKU  DOCHODOWEGO OD  WYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ  w 2019 i 2020 roku.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest przekazanie wiedzy  o  zmianach które weszły w życie w 2019 roku w zakresie podatku dochodowym od osób fizycznych, planowanych zmian w tym zakresie na rok 2020    oraz poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu : 13 stycznia  2020 ( BRAK MIEJSC )

Rozpoczęcie : 9:00

Wymiar godzin : wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Miejsce kursu :  Hotel Tarnovia  ul Kościuszki 10   33-100 Tarnów

 

Treści kształcenia:

 1.Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanych przez pracowników świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w kraju i za granicą.
2.Obowiązki zakładów pracy w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy.
- koszty uzyskania,
- ulga w podatku (PIT-2).
3. Zwolnienia przedmiotowe z art. 21 ustawy
4. Opodatkowanie wynagrodzeń wypłaconych po ustaniu stosunku pracy.
5. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście z uwzględnieniem    wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
6. Opodatkowanie wynagrodzeń ze stosunku pracy wypłaconych po śmierci pracownika.
7.Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście przez osoby zagraniczne.
8. Opodatkowanie przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście do 200 zł.
9.Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych uzyskiwanych przez twórców z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów.
10. Omówienie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 sierpnia 2019 r.

      -  zwolnienie z opodatkowania przychodów ze stosunku pracy i umów  zlecenia osób do ukończenia 26 roku życia
- oświadczenia składane płatnikowi,
- świadczenia pieniężne i niepieniężne podlegające zwolnieniu,
- warunki konieczne do zastosowania zwolnienia,
- limit przychodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania,
- zasady dotyczące zwolnienia z  opodatkowania w 2020 r.
11. Obliczanie zaliczki hipotetycznej w celu ograniczenia poboru i odprowadzenia składki zdrowotnej.
12. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 października 2019 r.
- nowe limity kosztów uzyskania przychodów,
- zmiana stawki podatkowej,
- zmiana dot. ulgi podatkowej,
- nowa skala podatkowa,
- limity roczne kosztów uzyskania przychodów..
13.Nowe formularze informacji podatkowych.
14.Ulga termo modernizacyjna – zasady jej stosowania.
15.Ulga prorodzinna – zastosowanie w stosunku do osób, które korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie trzy dni przed rozpoczęciem        realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto  Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją. 

Informacja o wykładowcy 

Pracownik aparatu skarbowego , ceniony szkoleniowiec z dziedziny podatku dochodowego od osób fizycznych, długoletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001