Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Obowiązki biur księgowych w ramach przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Obowiązki biur księgowych w ramach przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

KURS "Obowiązki biur księgowych w ramach przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00

Treści kształcenia:

CEL SZKOLENIA:

Dnia 18 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Na jednostki funkcjonujące w ww. obszarach nałożono nowe obowiązki dotyczące wysyłania i odbierania e-faktur i innych dokumentów w nowej usystematyzowanej strukturze logicznej. Czynności te wykonywane będą poprzez specjalną platformę, którą utworzył Minister właściwy do spraw gospodarki. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad nowego sposobu fakturowania na trzech płaszczyznach: prawnej, podatkowej oraz techniczno-informatycznej.

Część poświęconą zagadnieniom prawnym poprowadzi specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Część poświęconą podatkowym aspektom fakturowania elektronicznego poprowadzi doradca podatkowy. Natomiast część techniczno-informatyczną poprowadzi specjalista reprezentujący jednego z dwóch oficjalnych operatorów ministerialnej platformy do elektronicznego fakturowania.

Szkolenie dedykowane jest księgowym, osobom odpowiedzialnym w jednostkach za zagadnienia dedykowane zamówieniom publicznym, w tym osobom odpowiedzialnym za wdrożenie w jednostkach nowego sposobu elektronicznego fakturowania.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zakres ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 2. Czym w rzeczywistości są tzw. brudne pieniądze, definicja ustawowa.
 3. Nieujawnione źródła przychodu, zagadnienia ordynacji podatkowej j.
 4. Problematyka wpłat gotówkowych.
 5. Działania podejmowane przez biuro rachunkowe w zakresie objętym ustawą.
 6. Obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych.
 7. Obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych o których biuro rachunkowe uzyskało informację.
 8. Obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
 9. Obowiązek raportowania.
 10. Obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji.
 11. Obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta.
 12. Obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości.
 13. Wykorzystywanie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych.
 14. Obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości.
 15. Obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych.
 16. Obowiązek bieżącego monitorowania.
 17. Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z "osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne" (PEP).
 18. Dokumentacja w biurze księgowym w zakresie objętym ustawą.
 19. Risk based approach, ocena ryzyka i obszary ryzyka.
 20. Analiza oceny ryzyka.
 21. Odpowiedzialność karna.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Łukasz Pietruk - radca prawny , absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych „Fundusze strukturalne UE w praktyce”.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

 

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO