Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Obowiązki biur księgowych w ramach przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Obowiązki biur księgowych w ramach przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Miasto:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „Obowiązki biur księgowych w ramach przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Zakres ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 2. Czym w rzeczywistości są tzw. brudne pieniądze, definicja ustawowa.
 3. Nieujawnione źródła przychodu, zagadnienia ordynacji podatkowej.
 4. Problematyka wpłat gotówkowych.
 5. Działania podejmowane przez biuro rachunkowe w zakresie objętym ustawą.
 6. Obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych.
 7. Obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych o których biuro rachunkowe uzyskało informację.
 8. Obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
 9. Obowiązek raportowania.
 10. Obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji.
 11. Obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta.
 12. Obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości.
 13. Wykorzystywanie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych.
 14. Obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości.
 15. Obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych,
 16. Obowiązek bieżącego monitorowania.
 17. Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z "osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne" (PEP).
 18. Obowiązek informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych.
 19. Dokumentacja w biurze księgowym w zakresie objętym ustawą.
 20. Risk based approach, ocena ryzyka i obszary ryzyka.
 21. Analiza oceny ryzyka.
 22. Odpowiedzialność karna.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 
zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS. Skierowane jest do praktyków zmagających się z problematyką właściwego stosowania przepisów prawa pracy.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Hubert Grzyb -posiada bogate doświadczenie w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa, specjalizuje się w: podatek od towarów i usług (VAT), JPK, kontrole podatkowe, postępowania podatkowe, postępowania sądowo administracyjne w sprawach podatkowych, postępowania karnoskarbowe, prawo cywilne, prawo pracy.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz:

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO