Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby

Nowe obowiązki płatników PIT, w tym zwolnienie od podatku dla Młodych.

 

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem szkolenia jest zapoznanie osób pracujących na stanowiskach kadrowo-płacowych, jak również finansowo-księgowych z najnowszymi zmianami przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącymi zwolnienia od podatku określonej kategorii dochodów uzyskiwanych przez osoby do ukończenia 26 roku życia oraz omówienia obowiązków płatnika podatku PIT.  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje w szczególności omówienie zasad naliczania, pobierania i terminowego przekazywania pobranego podatku PIT zarówno od przychodów pracowników uzyskiwanych w ramach stosunku pracy, jak również od przychodów zaliczanych przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Celem szkolenia jest również zwrócenie uwagi na istotne, na gruncie prawa podatkowego, zasady dokumentowania niektórych należności, czy świadczeń dla pracowników tak aby zminimalizować u pracodawcy ryzyko sankcji podatkowych i karnoskarbowych.

Program szkolenia

 1. Obowiązki pracodawców i zleceniodawców związane z uchwalonymi zmianami przepisów w zakresie zwolnienia od podatku dochodów uzyskiwanych przez osoby do ukończenia 26 rok życia, w tym:
  • kategorie dochodów, w stosunku do których może mieć zastosowanie zwolnienie od podatku PIT oraz wyłączenia ze zwolnienia,
  • wejście w życie zmienionych przepisów z dniem 1 sierpnia 2019 roku oraz ich stosowanie w powiązaniu z momentem wypłaty wynagrodzenia,  
  • graniczne kwot przychodów wolnych od podatku uzyskanych w 2019 roku i latach następnych,
  • odpowiednie raportowanie dochodów wolnych od podatku w informacji podatkowej PIT-11,
  • obowiązki pracodawców i podatników związane ze stosowaniem zwolnienia od podatku w trakcie 2019 roku oraz po jego zakończeniu.
 2. Planowane obniżenie stawki PIT do 17% oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
 3. Obowiązki płatników związane z naliczaniem, pobieraniem i potrącaniem zaliczek na podatek od dochodów uzyskiwanych ze stosunku pracy oraz przychodów zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście - aspekty praktyczne, w tym:
  • zasady i warunki stosowania przez płatnika kwoty zmniejszającej podatek,
  • przesłanki do złożenia przez pracownika oświadczenia na formularzu PIT-2,
  • wysokość stawki podatku po przekroczeniu dochodów z pierwszego progu skali podatkowej,
  • zmiany w sposobie ustalania wysokości zaliczek na podatek wchodzące w życie od 2020 roku,
  • koszty uzyskania przychodów podstawowe i podwyższone - zasady ich naliczania po ustaniu stosunku pracy,
  • koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% - czy i kiedy można je stosować?
  • preferencje podatkowe dla osób rozliczających się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
 4. Zasady opodatkowania wybranych świadczeń oferowane przez pracodawców na rzecz pracowników i członków ich rodzin, w tym:
  • pakiety medyczne,
  • dojazdy do pracy,
  • szczepienia ochronne,
  • ekwiwalenty za pranie odzieży lub używany przez pracownika sprzęt,
  • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • przyznane pracownikom ryczałty na jazdy lokalne,
  • zapewnienie zakwaterowania lub mieszkania dla pracowników.
 5. Koszty podróży służbowych pracowników i zleceniobiorców i ich dokumentowanie - które świadczenia są zwolnione z podatku PIT, a które nie?
 6. Zasady opodatkowania świadczeń finansowanych przez pracodawcę ze środków ZFŚS takich jak: zapomogi, dofinansowania do wypoczynku pracownika i dzieci pracowników, wycieczki, dofinansowania do opieki nad dzieckiem pracownika, bony, talony, karty przedpłacone, świadczenia otrzymywane przez byłych pracowników (emerytów i rencistów).
 7. Umowy o świadczenie usług zawierane z osobami fizycznymi podlegającymi ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce - zasady naliczania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalenie właściwej rezydencji podatkowej, zasady i terminy sporządzania informacji IFT-1/IFT-1R.
 8. Obowiązek i termin sporządzania oraz przekazania informacji podatkowej na formularzu PIT-11.
 9. Obowiązki płatnika podatku z końcem każdego roku kalendarzowego, w tym zasady sporządzenia rocznych deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR.
 10. Obowiązki i odpowiedzialność płatnika podatku PIT nałożone przepisami Ordynacji Podatkowej oraz Kodeksu Karnoskarbowego.
 11. Pytanie, dyskusja, konsultacje.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Informacje o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pani Bożena Nowicka - doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, wpisanym na listę doradców podatkowych pod numerem 02980. Zastępca Dyrektora Biura Doradztwa Podatkowego w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie. Od ponad 20 lat zajmuje się doradztwem podatkowym, świadczonym na rzecz licznych podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w podatkach dochodowych zarówno w obszarze obowiązków płatnika podatku PIT, jak również w zakresie zasad opodatkowania dochodów osiąganych z działalności gospodarczej. Współpracuje stale ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, gdzie jako wykładowa prowadzi zajęcia dla księgowych na kursach, seminariach, czy konferencjach. Jest autorką wielu publikacji prasowych z zakresu problematyki podatkowej.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001