Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby

Szkolenie: Nowe obowiązki oraz bieżące problemy w zakresie naliczania i pobierania PIT przez zakłady pracy z uwzględnieniem wszystkich zmian uchwalonych w 2019 roku

 

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie osób pracujących na stanowiskach kadrowo-płacowych, jak również finansowo-księgowych z najnowszymi zmianami przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obniżenia stawki PIT od 1 października b.r. oraz wprowadzonego zwolnienia od podatku określonej kategorii dochodów uzyskiwanych przez osoby do ukończenia 26 roku życia oraz omówienia obowiązków płatnika podatku PIT. Celem szkolenia jest również zwrócenie uwagi na istotne, na gruncie prawa podatkowego, zasady dokumentowania niektórych należności, czy świadczeń dla pracowników, tak aby zminimalizować u pracodawcy ryzyko sankcji podatkowych i karnoskarbowych.

 

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Obowiązki pracodawców i zleceniodawców związane ze zmianami przepisów w zakresie obowiązujące od sierpnia b.r. wolnienia od podatku dochodów uzyskiwanych przez osoby do ukończenia 26 rok życia, w tym.
 • kategorie dochodów, w stosunku do których może mieć zastosowanie zwolnienie od podatku PIT oraz wyłączenia ze zwolnienia,
 • wejście w życie zmienionych przepisów z dniem 1 sierpnia 2019 roku oraz ich stosowanie w powiązaniu z momentem wypłaty wynagrodzenia, 
 • graniczne kwot przychodów wolnych od podatku uzyskanych w 2019 roku i latach następnych,
 • odpowiednie raportowanie dochodów wolnych od podatku w informacji podatkowej PIT-11,
 • obowiązki pracodawców i podatników związane ze stosowaniem zwolnienia od podatku w trakcie roku.
 1. Obniżenie stawki PIT w pierwszym progu skali podatkowej z 18% do 17%.
 • Obowiązki płatników od 1 października b.r. po zmianie stawki.
 1. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
 •  Koszty podstawowe i podwyższone
 • Do których wynagrodzeń mają zastosowanie zmienione przepisy
 • Wysokości KUP w informacji PIT-11 za 2019 rok
 1. Obowiązki płatników związane z naliczaniem, pobieraniem i potrącaniem zaliczek na podatek od dochodów uzyskiwanych ze stosunku pracy oraz przychodów zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście – aspekty praktyczne, w tym:
 • zasady i warunki stosowania przez płatnika kwoty zmniejszającej podatek,
 • przesłanki do złożenia przez pracownika oświadczenia na formularzu PIT-2,
 • wysokość stawki podatku po przekroczeniu dochodów z pierwszego progu skali podatkowej,
 • zmiany w sposobie ustalania wysokości zaliczek na podatek wchodzące w życie od 2020 roku,
 • koszty uzyskania przychodów podstawowe i podwyższone - zasady ich naliczania po ustaniu stosunku pracy,
 • koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% - czy i kiedy można je stosować?
 • preferencje podatkowe dla osób rozliczających się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
 1. Zasady opodatkowania wybranych świadczeń oferowane przez pracodawców na rzecz pracowników i członków ich rodzin, w tym:
 • pakiety medyczne,
 • dojazdy do pracy,
 • szczepienia ochronne,
 • ekwiwalenty za pranie odzieży lub używany przez pracownika sprzęt,
 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • przyznane pracownikom ryczałty na jazdy lokalne,
 • zapewnienie zakwaterowania lub mieszkania dla pracowników.
 1. Koszty podróży służbowych pracowników i zleceniobiorców i ich dokumentowanie – które świadczenia są zwolnione z podatku PIT, a które nie?
 2. Zasady opodatkowania świadczeń finansowanych przez pracodawcę ze środków ZFŚS takich jak: zapomogi, dofinansowania do wypoczynku pracownika i dzieci pracowników, wycieczki, dofinansowania do opieki nad dzieckiem pracownika, bony, talony, karty przedpłacone, świadczenia otrzymywane przez byłych pracowników (emerytów i rencistów).
 3. Umowy o świadczenie usług zawierane z osobami fizycznymi podlegającymi ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce – zasady naliczania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalenie właściwej rezydencji podatkowej, zasady i terminy sporządzania informacji IFT-1/IFT-1R.
 4. Obowiązek i termin sporządzania oraz przekazania informacji podatkowej na formularzu PIT-11.
 5. Obowiązki płatnika podatku z końcem każdego roku kalendarzowego, w tym zasady sporządzenia rocznych deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR.
 6. Obowiązki i odpowiedzialność płatnika podatku PIT nałożone przepisami Ordynacji Podatkowej oraz Kodeksu Karnoskarbowego.
 7. Pytanie, dyskusja, konsultacje.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Bożena Nowicka - doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, wpisanym na listę doradców podatkowych pod numerem 02980. Zastępca Dyrektora Biura Doradztwa Podatkowego w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie. Od ponad 20 lat zajmuje się doradztwem podatkowym, świadczonym na rzecz licznych podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w podatkach dochodowych zarówno w obszarze obowiązków płatnika podatku PIT, jak również w zakresie zasad opodatkowania dochodów osiąganych z działalności gospodarczej. Współpracuje stale ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, gdzie jako wykładowa prowadzi zajęcia dla księgowych na kursach, seminariach, czy konferencjach. Jest autorką wielu publikacji prasowych z zakresu problematyki podatkowej.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001