Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Nowe obowiązki księgowych i biur rachunkowych w 2019r

Nowe obowiązki księgowych i biur rachunkowych w 2019r

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-05-21
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie: 
Nowe obowiązki księgowych i biur rachunkowych w 2019r.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Rozpoczęcie o godzinie 9.00.
 

Treść szkolenia:


 W 2019 roku ustawodawca wprowadził kolejne obowiązki, które dotyczą zarówno księgowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach jak też osób świadczących usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (biura rachunkowe). Przedmiotowe szkolenie obejmuje analizę tych nowych obowiązków z perspektywy księgowych, gdyż podobnie jak dotychczas, nowe obowiązki idą w parze ze zwiększoną odpowiedzialnością po stronie takich osób.
Celem szkolenia jest wskazanie obszarów zmian, na które bezwzględnie należy zwrócić uwagę, aby rozliczenia podatkowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami mając świadomość odpowiedzialności jaką się ponosi przy tego typu rozliczeniach. Prowadzący pokaże Państwu jak świadomie chronić własne interesy w kontekście zmienionych przepisów.


Program i opis szkolenia:


1. Składanie sprawozdań rocznych w 2019 roku 
•    Struktury JPK na potrzeby sprawozdań rocznych; 
•    Kto i w jakim trybie podpisuje sprawozdania; 
•    Wysyłka sprawozdań do sądu rejestrowego; 
•    Przekazywanie sprawozdań do urzędu skarbowego. 
Ustawodawca w ostatnim okresie co roku zmieniał zasady składania rocznych sprawozdań finansowych. Również w 2019r. wprowadził nowe zasady ich składania w formacie JPK za okres 2018r. W tej części omówione zostaną zasady składania takich sprawozdań, tryb ich podpisywania oraz kwestie związane z przekazywaniem takich sprawozdań do organów podatkowych. 
2. Obowiązki księgowego przy schematach podatkowych 
•    Księgowy jako Wspomagający w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej; 
•    Rodzaje schematów podatkowych i ich definicje 
•    Raportowanie schematów do Szefa KAS
•    Obowiązki księgowych przy wdrażaniu schematów podatkowych w przedsiębiorstwie 
Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadził obowiązek raportowania schematów podatkowych przez radców prawnych, doradców podatkowych i inne zawody zaufana publicznego, które wykonują sługi doradcze związane ze stosowaniem przepisów podatkowych. 
Należy jednak podkreślić, że nowelizacja wprowadziła także obowiązek po stronie księgowych oraz biur rachunkowych w zakresie weryfikacji, czy proponowane przedsiębiorcy rozwiązanie stanowi schemat podatkowy. 
W konsekwencji również księgowi w określonych przypadkach zobowiązani będą do weryfikacji, czy wdrażane rozwiązanie jest schematem, a także w skrajnej sytuacji, o zastosowaniu schematu będą zobowiązani poinformować Szefa KAS. 
3. Kontrola przedsiębiorcy i czynności sprawdzające w 2019r. 
•    Kontrola podatkowa a kontrola celno – skarbowa; 
•    Korekty deklaracji przy kontroli i ich skutki dla podatników 
•    Powtórna korekta po kontroli celno – skarbowej;
•    Rozszerzenie podmiotów przy czynnościach sprawdzających
•    Konsekwencje nieudostępnienia danych w czynnościach sprawdzających 
•    Zaskarżenie czynności sprawdzających 
Nowelizacja przede wszystkich ustawy o KAS wprowadził nowe zasady związane ze składaniem deklaracji podatkowych po kontroli celno – skarbowej, jak też projektowane rozwiązania w podatku VAT wprowadzają kolejną, 15% sankcję administracyjną w sytuacji, gdy korekta deklaracji zostanie złożona po wszczęciu kontroli celno – skarbowej. 
W tej części omówione zostaną ogólne zasady związane ze składaniem korekt deklaracji podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem sankcji administracyjnych, które znajdą zastosowanie w przypadku takich korekt. 
4. Nowa sankcja administracyjna (dodatkowe zobowiązanie podatkowe) i sankcje szczegółowe 
•    Przesłanki dla nowej sankcji administracyjnej w Ordynacji podatkowej; 
•    Fakultatywny i obligatoryjny charakter sankcji 
•    Naliczanie sankcji administracyjnej 
•    Sankcja ogólna a sankcja szczególna w podatku VAT 
Dotychczasowa sankcja administracyjna w podatku VAT w ocenie ustawodawcy okazała się niewystarczająca i z początkiem 2019r. wprowadzona została tzw. sankcja ogólna w przepisach Ordynacji podatkowej. 
Będzie ona miała zastosowanie zarówno w podatkach dochodowych jak też innych podatkach w przypadku czynności uchylania się od opodatkowania, nadużywania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, czynności objętych tzw. małymi klauzulami w podatkach dochodowych oraz regulacjami dot. podmiotów powiązanych. 
Zarówno dla przedsiębiorców jak i księgowych istotne będzie rozróżnienie na możliwość stosowania przez organy podatkowe ogólnego zobowiązania podatkowego w relacji do istniejącej sankcji administracyjnej w podatku VAT. 
5. Projektowane zmiany w kodeksie karnym skarbowym, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej skarbowej księgowych 
•    Modyfikacja (ograniczenie) stosowania instytucji tzw. czynnego żalu; 
•    Zmiany w granicach wymiaru kary przy przestępstwach i wykroczeniach karnoskarbowych
•    Grzywna przy mandacie karnym skarbowym; 
•    Zmiany przy terminach przedawnienia przestępstw i wykroczeń karnoskarbowych 
Dążenie ustawodawcy do zaostrzenia przepisów w stosunku do podatników działających niezgodnie z prawem widoczne jest również w obszarze ich odpowiedzialności karnej skarbowej. 
Z początkiem stycznia 2019r. zaprezentowany został nowy projekt nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, który istotnie zwiększał będzie penalizacje dotychczasowych wykroczeń i przestępstw. 
Co istotne dla księgowych, zmiany dotyczą ograniczenia stosowanych dotychczas powszechnie instytucji tzw. czynnego żalu, wydłużenia okresów przedawnienia oraz wzrostu dolnych progów zagrożenia, zarówno dla przestępstw jak i wykroczeń karnych skarbowych.  
6. Zmiany przepisów związane z otoczeniem gospodarczym przedsiębiorstw 
•    Zmiany w kodeksie cywilnym w zakresie reprezentacji osób prawnych; 
•    Szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych – zmiany w kodeksie pracy; 
•    Zmiany w podatku leśnym, rolnym i od nieruchomości; 
•    Zmiany w podatku PCC (deklaracje łączne); 
•    Zmiany w ustawie o rachunkowości; 
•    Zmiany związane z reprezentacją spółek kapitałowych, wypłatą dywidendy i zgromadzeniami wspólników (przepisy kodeksu spółek handlowych); 
Wprowadzona z dniem 1-go stycznia nowelizacja wielu ustaw dot. prowadzenia działalności gospodarczej istotnie zmienia zasady dotyczące m.in. reprezentacji osób prawnych, składania rezygnacji przez członków zarządu spółek kapitałowych itp. Są to niewątpliwie przypadki, które powinny być znane każdemu księgowemu. 
W tej części omówione zostaną zmiany dotyczące przedsiębiorców ze sfery nie-podatkowej, a także te zmiany w przepisach podatkowych, które będą wchodziły w życie od połowy 2019 roku.


Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 
Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 
Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
 
Informacja o kadrze


dr Krzysztof Biernacki - przede wszystkim praktyk, adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego.  Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków. Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.


W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181
 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO