Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img MSSF 16 - Leasing i jego wpływ na polskie prawo bilansowe

MSSF 16 - Leasing i jego wpływ na polskie prawo bilansowe

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:

„MSSF 16 - Leasing i jego wpływ na polskie prawo bilansowe"


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kazimierza Wielkiego 19, godzina rozpoczęcia 9.00.

Treści kształcenia:

1. Zakres umów leasingu objętych MSSF 16.

2. Rachunkowość u korzystającego.

3. Wydzielenie z umowy leasingu elementów mających inny charakter.

4. Ustalenie okresu leasingu.

5. Ewidencja leasingu.

6. Początkowa wycena zobowiązań z tytułu leasingu.

7. Bilansowa (późniejsza) wycena zobowiązania z tytułu leasingu.

8. Bilansowa (późniejsza) wycena prawa do użytkowania składnika aktywów.

9. Ustalanie skorygowanej stopy procentowej.

10. Wycena prawa do użytkowania aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu w razie zmiany warunków umowy.

11. Uproszczenia dotyczące umów leasingu krótkoterminowego oraz leasingu przedmiotów o niskiej wartości.

12. Prezentacja umów leasingu w sprawozdaniu finansowym.

13. Rachunkowość u finansującego.

14. Wdrożenie MSSF 16.

15. Wdrożenie MSS16 - leasing a rozwiązania ustawy o rachunkowości.

16. Wpływ zmian rozwiązań rachunkowości w zakresie leasingu na kluczowe wskaźniki finansowe korzystającego.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.) 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest - Pani Ilona Bienias - wieloletni wykładowca SKwP

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO