Lista płac - warsztaty

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2018-02-13
Typ:
kurs
Tryb:
wt
Opłata:
660,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie: ”Lista płac - warsztaty”


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Zajęcia odbywają się w systemie dopołudniowym - 2 razy w tygodniu po 8 godzin lekcyjnych, od godz. 9.00 - 15.00.

Czas trwania kursu wynosi 16 godzin lekcyjnych.

Dzięń 1- 13.02.2018; dzięń 2 - 19.02.2018

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kazimierza Wielkiego 19

Treści kształcenia:

1. Wynagrodzenia urlopowe:

a) zasady naliczania,

b) składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru wynagrodzenia ekwiwalentu,

c) premie należne za okres dłuższy niż 1 m-ąc i krótszy niż 1 m-ąc w podstawie wymiaru wynagrodzenia ekwiwalentu,

d) przykłady praktyczne.

2. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop:

a) zasady naliczania,

b) składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru wynagrodzenia ekwiwalentu,

c) premie należne za okres dłuższy niż 1 m-ąc i krótszy niż 1 m-ąc w podstawie wymiaru wynagrodzenia ekwiwalentu,

d) przykłady praktyczne.

3. Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego:

a) elementy wynagrodzenia wchodzące w skład podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego,

b) elementy wynagrodzenia nie wchodzące w skład podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego,

c) składniki wynagrodzenia pomniejszane za okres chorobowy i nie pomniejszane, a podstawa wynagrodzenia  wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego,

d) zapisy regulaminu wynagrodzenia lub innych wewnątrzzakładowych aktów dotyczących wynagrodzenia, a podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego,

e) kontrolna prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego: prawa i obowiązki pracodawcy,

f) ustalanie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego dla pracownika, z którym podpisano umowę zlecenia,

g) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych  zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowej), a należności ze stosunku pracy za czas choroby,

h) praktyczne przykłady obliczeniowe.

4. Zbieg tytułu do ubezpieczeń:

a) ustalanie zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

b) wpływ minimalnego wynagrodzenia na zakres ubezpieczeń,

c) praktyczne przykłady.

5. Umowa o dzieło, a umowa zlecenia:

a) definicja oraz cechy charakterystyczne,

b) stanowisko ZUS oraz sądów administracyjnych w zakresie umów w/w cywilnoprawnych: przegląd orzecznictwa sądowego oraz interpretacji ZUS

6. Wynagrodzenia godzinowe z umowy zlecenia:

a) zasady naliczania,

b) zasady dokumentowania,

c) wyjątki stosowania,

d) praktyczne przykłady.

7. Dyskusja.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest dr Witold Furman - doradca podatkowy - wieloletni wykładowca SKwP.

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
fax.  12  633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO