Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Lista płac 2019 – omówienie trudnych przypadków. Uchwalone i planowane zmiany w ZUS i Płacach na rok 2019.Pracownicze Plany Kapitałowe.

Lista płac 2019 – omówienie trudnych przypadków. Uchwalone i planowane zmiany w ZUS i Płacach na rok 2019.Pracownicze Plany Kapitałowe.

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-03-29
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
310,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie: Lista płac 2019 – omówienie trudnych przypadków. Uchwalone i planowane zmiany w ZUS i płacach na rok 2019.Pracownicze Plany kapitałowe

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.


Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Rozpoczęcie o godzinie 9.00.
 

Treść szkolenia:

1. Dokumentacja płacowa – jak poprawnie sporządzać?
• LISTA PŁAC – dokument płacowy, podatkowy, zusowski
• podstawowe zasady naliczania zaliczki na podatek dochodowy: koszty, ulga podatkowa, skala podatkowa 
• poszczególne elementy wynagrodzenia w regulaminach wynagradzania,
• zasady zmiany warunków wynagradzania
• wypełnianie zaświadczeń w kontekście ochrony danych osobowych
2. Wypłata pracownikowi zawyżonej kwoty wynagrodzenia: 
• korekta list płac- przykłady, rozliczenie z pracownikiem
• dokumentacja ZUS i podatkowa – rozliczenie z organami skarbowymi
3. Terminy na dokonanie korekt dokumentacji ZUS i podatkowej
4. Możliwe błędy przy naliczaniu wynagrodzeń:
 
• wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent: 
• ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
• elementy zmienne w podstawie urlopowej (premie, nagrody, dodatki)
• zmiana elementów wynagrodzenia a podstawa urlopowa (zmiana etatu, podwyżka, zmiana sposobu obliczania elementów zmiennych)
• podstawa wynagrodzenia urlopowego ponownie zatrudnionego pracownika
• ustalanie wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności,
• rozliczanie godzin nadliczbowych 
• ochrona wynagrodzenia za pracę – możliwości potrąceń komornicze i dobrowolnych z wynagrodzenia, zasiłków i innych świadczeń pracowniczych,
• ustalenie wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca: oraz w przypadku rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
• ustalanie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień,
• wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodów.
• wynagrodzenie minimalne – zasady stosowania, aneksowania, koszty, ulga
5. Możliwe błędy popełniane w dokumentacji ZUS 
Przekroczenie 30-krotności podstawy składek pracownika: 
• korekta listy płac
• wyliczenie nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i niedopłaty w składach na ubezpieczenie zdrowotne
• dokumenty korygujące do ZUS – obowiązek sporządzenia, terminy
• sposoby rozliczenia powstałej nadpłaty 
• sposoby rozliczenia z pracownikiem powstałej nadpłaty – problematyka kosztów i ulgi w podatku dochodowym 
Przekroczenie 30-krotności a niesłusznie opłacone składki od umów cywilnoprawnych: 
• korekta listy płac
• wyliczenie nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i niedopłaty w składach na ubezpieczenie zdrowotne
• dokumenty korygujące do ZUS – obowiązek sporządzenia, terminy
• sposoby rozliczenia powstałej nadpłaty 
• sposoby rozliczenia z pracownikiem powstałej nadpłaty – problematyka kosztów i ulgi w podatku dochodowym 
• zwrot zleceniobiorcy oraz byłemu zleceniobiorcy nadpłaconych składek i rozliczenie podatku
Niedopłata składek – zbyt wczesne zaprzestanie pobierania składek ZUS pracownika i zleceniobiorcy: 
• korekta listy płac
• wyliczenie niedopłaty składek na ubezpieczenia społeczne i nadpłaty w składach na ubezpieczenie zdrowotne
• dokumenty korygujące do ZUS – obowiązek sporządzenia, terminy
• sposoby rozliczenia powstałej niedopłaty z ZUS, US i pracownikiem bądź zleceniobiorcą
• przykłady
Była umowa o dzieło – jest zlecenie – działania niezbędne po kontroli ZUS 
Korekta w związku ze zmianą podlegania składek – zbieg tytułu ubezpieczenia
• odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przez ubezpieczonego
• przerwa w ubezpieczeniu z innego tytułu zleceniobiorcy a obowiązek oskładkowania zlecenia,
• problematyka zbiegu tytułu ubezpieczeń
• konsekwencje podatkowe i w składkach ZUS dla „zleceniobiorcy”, obowiązek dopłaty składek i skorygowania zaliczki na podatek dochodowy.
6. Wpływ przekroczenia 30-krotności na podstawę zasiłkową: 
• zasady ustalania podstawy zasiłkowej,
• korekty zasiłków po zwrocie nadpłaconych składek,
• korekta raportów ZUS RSA.
7. Korekty zasiłków na listach płac i w dokumentacji ZUS i podatkowej – inne przypadki: 
• wliczenie do podstawy składek składnika przysługującego za czas choroby,
• uznanie wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego,
• dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac,
• wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego,
8. Śmierć pracownika – konsekwencje podatkowe, cywilnoprawne i składkowe.
9. Omówienie uchwalonych i planowanych na rok 2019 zmian w zakresie naliczania wynagrodzeń, opodatkowania wypłat oraz podlegania składkom ZUS.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE: - podstawowe informacje - kto musi i od kiedy utworzyć PPK, - obowiązki pracodawcy  i prawa pracownika, - zasady przekazywania i wysokość składek, - możliwości wykorzystania środków, korzyści dla uczestnika
10. Panel dyskusyjny – pytania uczestników.

 
Metody pracy


Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 

Efekty kształcenia


Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 

Warunki zaliczenia kursu


Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
 

Informacja o kadrze


Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.  Trener  z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO