Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img LETNIA DWUDNIOWA AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH VAT I CIT W 2019 ROKU NAJNOWSZE INTERPRETACJE I ORZECZNICTWO

LETNIA DWUDNIOWA AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH VAT I CIT W 2019 ROKU NAJNOWSZE INTERPRETACJE I ORZECZNICTWO

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-07-09
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
700,- zł od osoby,
zapisz się

KURS" LETNIA DWUDNIOWA AKADEMIA PODATKOWA DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH VAT I CIT W  2019 ROKU NAJNOWSZE INTERPRETACJE I ORZECZNICTWO"

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat zmian przepisów VAT, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Ponadto, celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z planowanymi, rewolucyjnymi zmianami do uchwalenia w trakcie 2019 r. tak, by możliwa była odpowiednio wczesna reakcja i określenie wpływu zmian na codzienne aspekty rozliczania podatku VAT w firmie.

Czas trwania kursu wynosi 14 godzin lekcyjnych plus 2 godziny na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

 

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2  33-100 Tarnów

SZKOLENIE W DNIACH - 09.07.2019 , 10.07.2019 

DOKUMENTY DO KFS 

RIS

MSUES

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU 

 

Treści kształcenia:

Zmiany VAT 2019 - jak bardzo zmieniły się przepisy

 

I.Zmiany uchwalone od 1 stycznia 2019 r.

1.Ulga na złe długi. 
a)nowy krótszy termin do korekty.
b)przepisy przejściowe.

2.Bony, vouchery.
a)definicja bonu.
b)bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczenia.
c)kupony zniżkowe, karty podarunkowe, vouchery wydawane nieodpłatnie itp. - czy to są bony?
d)opodatkowanie bonów jednego przeznaczenia przed wykonaniem usługi/dostawą towarów.
e)obowiązek podatkowy przy obrocie bonami.
f)podstawa opodatkowania. Od jakiej kwoty VAT?

3.Usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze dla osób fizycznych – zmiany w procedurze MOSS.
a)uproszczenie zasad dla firm działających na mniejszą skalę.
b)uproszczenie zasad fakturowania.
 
4.Kto jest zwolniony z kasy fiskalnej w 2019 r. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów.
a)zwolnienie podmiotowe.
b)zwolnienie przedmiotowe. Warunki do zwolnienia.
c)towary i usługi „wrażliwe” – gdzie fiskalizacja musi nastąpić od pierwszej sprzedaży.

5.Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych.

6.Zwroty VAT – uproszczenie formalności.


II.Zmiany do uchwalenia w trakcie 2019 r.

1.Obowiązkowy split payment. Kto będzie musiał otrzymywać zapłatę w części na rachunek VAT?

2.Zmiany w JPK_VAT.
a)połączenie JPK_VAT i deklaracji VAT. Co to oznacza dla podatników?
b)sposób prezentacji danych w ewidencji (rejestrze) VAT.
c)kary (500 zł) za błędy w rejestrze VAT.

3.Faktury do paragonów.
a)zasady ujęcia w rejestrze VAT.
b)faktura na firmę a NIP nabywcy na paragonie.
c)sankcje za naruszenie przepisów.

4.Kasy fiskalne on-line. 
a)jak będzie wyglądać fiskalizacja i raportowanie w kasie on-line?
b)kto i kiedy musi kupić kasę on-line?
c)kto nie musi używać kasy on-line?

5.Centralny Rejestr Faktur.
a)obowiązki podatników w związku z utworzeniem Centralnego Rejestru Faktur.

6.Matryca stawek VAT. 
a)na co będzie wyższy a na co niższy VAT?
b)wiążąca informacja stawkowa.
c)przepisy przejściowe.

7.Ograniczenie możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT do 200.000 zł.

8.Rejestracja i wykreślenie podatnika z rejestru VAT. Kolejne zmiany.

9.Dostawa budynków, budowli lub ich części. 
a)zmiany w zakresie definicji pierwszego zasiedlenia.
b)praktyczny wymiar zmiany. Kiedy zwolnienie? Kiedy z VAT?

 

Przedmiot i cel szkolenia. 
2019 r. to kolejny rok uszczelniania systemu podatkowego w zakresie CIT.  Rok 2017 to przede wszystkim uszczelnienie w zakresie cen transferowych.  Rok 2018 r. to uszczelnienie w zakresie niedozwolonej optymalizacji podatkowej.  Podział przychodów na dwa źródła przychodów.  Natomiast, jeśli idzie o rok 2019 r. to uszczelnienie CIT w zakresie podatku u źródła Jednocześnie, niezależnie od zmian w zakresie(WHT) uszczelnienia systemu podatkowego wprowadzane są również zmiany mające na celu pobudzenie do inwestycji.  Wykładowca przedstawi zmiany oraz porówna nowy stan prawny ze stanem dotychczasowym

1)Zmiany w zakresie samochodów osobowych. 
a)Amortyzacja. 
b)Leasing oraz najem ,jak postępować w przypadku części kapitałowej  jak postępować w przypadku części odsetkowej ?  
c)Ubezpieczenie. 
d)Koszty eksploatacji. 
e)Znaczenie limitu 150.000,00 PLN oraz limitu 75%. 
f)Ewidencja VAT a limity. 
g)Zasady ustalania proporcji dla potrzeb liczenia limitu. 
h)Zasady ustalania wartości samochodu osobowego dla potrzeb liczenia limitu. 
i)VAT a limity 
j)Co ze starymi umowami leasingu - stanowisko organów podatkowych.  
k)Różnice między CIT i PIT. 

2)Zmiany w zakresie cen transferowych.
a)Nowa definicja podmiotów powiązanych,znaczący wpływ,Spółki kapitałowe a spółki osobowe,jednostka główna oraz zakład.  Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 
b)Cena transferowa,wynik finansowy a cen transferowa,metody szacowania dochodów / określenia albo weryfikacji cen transferowych,metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej.  Metoda ceny odsprzedaży,metoda rozsądnej marży koszt plus.  Metoda marży transakcyjnej netto,metoda podziału zysków,inne metody. 
c)Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,  Local File,Master File,nowe limity dokumentacyjne,nowe elementy dokumentacji,nowe terminy sporządzenia,znaczenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Master File.  
d)Analiza danych porównawczych jako element dokumentacji.  Kiedy analiza danych porównawczych? Nowe Rozporządzenia,  dobór metody do analizy danych porównawczych,analiza danych porównawczych przy porównaniu wewnętrznym,analiza danych porównawczych przy porównaniu zewnętrznym,dobór wskaźnika rentowności do metody,znaczenie kwartyla dolnego,górnego oraz mediany.    
e)Obowiązki informacyjne,informacja o cenach transferowych,  elementy oraz termin.       

3)Zmiany w zakresie podatku u źródła. 
a)Znaczenie limitu 2.000.000,00 PLN. 
b)Jak postępować w przypadku stawki zredukowanej albo zwolnienia wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ? 
c)Jak postępować w przypadku zwolnień na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? 
d)Pobór oraz zwrot podatku.  Wniosek o zwrot podatku.  Załączniki,certyfikat rezydencji,oświadczenia,pozostałe,tryb wniesienia,termin rozpatrzenia. 
e)Opinia o zastosowaniu zwolnienia,wniosek,termin i tryb wydania,opłaty. 
f)Oświadczenie o spełnieniu warunków,znaczenie dla odpowiedzialności.  
g)Certyfikat rezydencji jako kluczowy dokument,kiedy kopia kiedy oryginał,pozostałe kwestie.  

4)Nowa preferencyjna stawka CIT – 9%. 

5)Dochody z kwalifikowanej własności intelektualnej – nowa preferencyjna stawka – 5%.  
a)Definicja dochodów z kwalifikowanej własności intelektualnej.  
b)Przychody oraz koszty uzyskania przychodów z kwalifikowanej własności intelektualnej. 
c)Zasady obliczania podstawy opodatkowania. 
d)Ewidencja przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów. 

6)Zysk zatrzymany oraz dopłaty na kapitał – nowa ulga.

7)Nowe zasady rozliczenia straty podatkowej.  

8)Zmiany w zakresie amortyzacji,składniki majątkowe niskocenne.

9)Podatek od nieruchomości komercyjnych,nowe rewolucyjne zasady. 

10)Sankcje w CIT. 

11)Exit tax ,podatek od niezrealizowanych zysków. 


 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Informacje o kadrze:

Wykładowca 

Wykładowca   Marcin Górski 

Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i 

 

 

 


 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO