Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Leasing, najem i dzierżawa w praktyce - ujęcie bilansowe i podatkowe

Leasing, najem i dzierżawa w praktyce - ujęcie bilansowe i podatkowe

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2018-03-16
Typ:
kurs
Tryb:
pt
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs  ”Leasing, najem i dzierżawa w praktyce - ujęcie bilansowe i podatkowe”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego: 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu  mogą być osoby posiadające  co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi  7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu. 

Treści kształcenia:

Leasing, najem i dzierżawa w praktyce - ujęcie bilansowe oraz podatkowe.

1. Prawo bilansowe a prawo podatkowe - analiza porównawcza w kontekście umów leasingu.

2. Dualiza prawa bilansowego a problem leasingu.

3. Ekonomiczne, finansowe i prawne rozróżnienie rodzajów leasingu.

4. Leasing a umowy „pokrewne” najem, dzierżawa.

5. Leasing w prawie podatkowym:

- warunki zaliczenia umowy do poszczególnych kategorii leasingu,

- leasing operacyjny a leasing finansowy - analiza porównawcza z punktu widzenia prawa podatkowego,

- przychody i koszty uzyskania przychodów związane z transakcjami leasingowymi z uwzględnieniem zaliczek, opłat początkowych, kaucji, kosztów adaptacji, wycena wartości końcowej przedmiotu umowy,

- metody ustalania rat kapitałowych i części odsetkowej oraz wykupu przedmiotu leasingowanego (hipotetyczna wartość netto).

6. Bilansowe ujęcie leasingu - krajowe standardy rachunkowości:

- leasing operacyjny a leasing finansowy z punktu widzenia ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 5,

- definicja i sposób wyceny umów leasingu,

- ewidencyjne problemy ujęcia umów leasingowych w księgach rachunkowych -aspekt praktyczny,

- leasing zwrotny,

- metody podziału kosztów finansowych na okresy obrachunkowe,

- ujęcie zaliczek, opłat początkowych, kaucji i kosztów adaptacji w umowach leasingu,

- rozrachunki w walucie obcej a wycena i ujęcie księgowe transakcji,

- zakończenia umowy leasingu oraz wycena wartości końcowej przedmiotu umowy.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych

- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Prof. Artur Hołda - wieloletni wykładowca SKwP w Krakowie. 

 

Kurs odbędzie się dnia 16.03.2018  roku o godz. 9.00

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO