Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW ORAZ SAMOCHÓD W DZIAŁALNOŚCI FIRM W ASPEKCIE PODATKÓW DOCHODOWYCH I PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.

KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW ORAZ SAMOCHÓD W DZIAŁALNOŚCI FIRM W ASPEKCIE PODATKÓW DOCHODOWYCH I PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.

Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu "KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW ORAZ SAMOCHÓD W DZIAŁALNOŚCI FIRM W ASPEKCIE PODATKÓW DOCHODOWYCH I PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Miejsce szkolenia : Stowarzyszenie Księgowych  ul Kopernika 8/2 godz 9.00

DOKUMENTACJA DO KFS

RIS

MSUES

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU 

Treści kształcenia:

1) Składniki kosztów podróży służbowych:

a)diety (wysokość, zasady rozliczania, “diety tranzytowe” 
b)koszty przejazdów i jazd miejscowych,
c)koszty noclegów (zwrot faktycznie poniesionych wydatków, ryczałty, dokumentowanie),
d)koszty leczenia w trakcie podróży służbowej,
e)inne wydatki (rodzaje, dokumentowanie).

2)Zasady ustalania przychodu pracowników i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w przypadku podróży służbowych np.:

a)określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa (dokumentowanie, zasady zaliczania w ciężar kosztów, ustalenie przychodów pracownika),
b)zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków,
c)śniadania hotelowe,
d)zwrot wydatków na jazdy miejscowe (wynajęcie samochodu przez pracownika, taksówki itp.),
e)zwrot kosztów noclegów w wysokości przekraczającej limity ustalone przepisami prawa,
f)wydatki reprezentacyjne poniesione przez pracownika w trakcie podróży służbowej (obiady z kontrahentami, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.).

3)kursy walut stosowane przy rozliczeniach podróży służbowych.

4)Podróże służbowe a wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (dokształcanie w formach szkolnych i pozaszkolnych) - różnice w rozliczeniach podatkowych (koszty uzyskania przychodów, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych).

5)Pracownicy „mobilni” (kierowcy, przedstawiciele handlowi, pracownicy budowlani itp.) – zasady opodatkowania świadczeń z tytułu podróży.

6)Wydatki na ubezpieczenie pracowników w trakcie podróży służbowej – zasady zaliczania do kosztów podatkowych i ustalania przychodów pracownikom.

7)Delegacje pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, menedżerów, właścicieli firm, członków zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych - różnice w rozliczeniach podatkowych (koszty uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych).

8)Koszty uzyskania przychodów u pracodawcy, zleceniodawcy itp. z tytułu rozliczania podróży służbowych.

9)Wynagrodzenia pracowników polskich firm mających stałe miejsce pracy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zasady ustalania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

10)Dopuszczalny czas trwania podróży służbowej.

11)Pracownicy oddelegowani poza stałe miejsce pracy – zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

12)Urlopy a podróże służbowe.

13)Rozliczanie podróży służbowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (np. przypadki kiedy wystąpi import usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów itp.).

14)Obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

15)Używanie przez pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, członków zarządu, członków rad nadzorczych itp. samochodów prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych np.:

a)kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, rodzaje wydatków itp.),
b)zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
c)ryczałty w jazdach miejscowych,
d)ewidencja przebiegu pojazdu,
e)opłaty parkingowe i za przejazdy autostradami.

16)Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników – zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

17)Podróż służbowa odbywana samochodem stanowiącym własność pracodawcy:

a)kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania),
b)kwoty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady dokumentowania).

18)Zmiany od 1 stycznia 2019 r. w zakresie amortyzacji, najmu, leasingu samochodów osobowych oraz w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z ubezpieczeniem, eksploatacją i używaniem samochodów osobowych.

19)Najem samochodów w ramach zagranicznych podróży służbowych, skutki w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła przez polskich płatników.

20)Zasady poboru podatku u źródła w przypadku zakupu biletów lotniczych od zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej.

21)Pozostałe zagadnienia.

22)Odpowiedzi na pytania uczestników.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Informacja o kadrze:

Tomasz Wojewoda

Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej przeprowadził ponad 2.000 wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, przeszkolił ponad 60.000 osób z zakresu prawa podatkowego.

Od 1996 r. współpracował z wydawnictwami: „INFOR”, „C.H. Beck”, „Hubertus”, „Darschlung und Vaschover”, „Wiedza i Praktyka”, „UNIA - PRESS’ - opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa podatkowego i cztery publikacje książkowe „Leasing w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług”, „Koszty w podatkach dochodowych”, „Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatkowym”, „VAT naliczony i należny – wybrane zagadnienia”.

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO