Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
350,- zł od osoby

Szkolenie:

”Kompendium wiedzy o kontraktach długoterminowych”


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kazimierza Wielkiego 19, godzina rozpoczęcia 9.00.

Treści kształcenia:

1. Zarządzanie projektami a potrzeby informacyjne menadżerów.

2. Podstawowe definicje:

- globalny budżetów przychodów,

- globalny budżet kosztów,

- ceny wewnętrzne.

3. Łączenie i dzielenie umów.

4. Ustalenie stopnia zaawansowania umowy:  

- metoda obmiaru,

- metoda kosztowa,

- inne metody szacowania stopnia zaawansowania,

- szacowanie stopnia zaawansowania za pomocą grupy różnych metod.

5. Dokumentacja szacowania stopnia zaawansowania 

6. Zmiany zakresu umowy i wynikające z niej korekty 

7. Przychody z umów długoterminowych: 

- zmiany umowy i ich wpływ na globalny budżet przychodów (zmiany cen, zmiany z zakresu umowy,  Roszczenia, premie, kary umowne).

8. Koszty umów długoterminowych.

9. Ustalanie przychodów i kosztów z umów nie zakończonych.

10. Prezentacja i ujawnienie informacji.

11. Odroczony podatek dochodowy z tytułu umów długoterminowych.

12. Praktyczne rozwiązania.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.) 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pani Ilona Bienias - biegły rewident, wieloletni wykładowca SKwP.

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001