Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kompendium wiedzy na temat środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych inwestycji w nieruchomościach w świetle przepisów bilansowych i podatkowych

Kompendium wiedzy na temat środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych inwestycji w nieruchomościach w świetle przepisów bilansowych i podatkowych

Miasto:
Olkusz
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa, wt
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:  
Kompendium wiedzy na temat środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych inwestycji w nieruchomościach  w świetle przepisów bilansowych i podatkowych

  

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.


Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Usługa pozwoli do zaprowadzenia racjonalnej i zgodnej z przepisami bilansowymi  i podatkowymi gospodarki w zakresie aktywów trwałych oraz zorganizowanie skutecznej i udokumentowanej kontroli wewnętrznej.
Przewidywany czas trwania konsultacji – 8 godzin.
Grupa docelowa: kadra zarządcza, osoby prowadzące ewidencję i rozliczanie środków trwałych  i wartości niematerialnych i prawnych. 

 

Treść szkolenia:

Tezy do konsultacji 
            
1.    Wymagane unormowania do polityki w zakresie rachunkowości,
2.    Elementy wpływające na ustalenie wartości początkowej,
3.    Zasady naliczania amortyzacji w świetle ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych oraz KSR nr 11,
4.    Adaptacja, ulepszenie, rozbudowa i remont środków trwałych,
5.    Odłączenie części składowej i peryferyjnej,
6.    Zamiana środków trwałych,
7.    Wniesienie aportem środków trwałych,
8.    Realizacja projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej – wymagane procedury kontrolne oraz aspekt podatkowy,
9.    Użytkowanie środków trwałych na podstawie umów najmu, darowizny i leasingu,
10.    Środki trwałe użytkowane sezonowo,
11.    Koszty zewnętrznego finansowania aktywów trwałych,
12.    Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży,
13.    Ustalenie wartości użytkowej.
14.    Obiekt inwentarzowy oraz obiekty zbiorcze.
15.    Rozliczenia kosztów obsługi zobowiązania finansowego kilka obiektów.
16.    Kompletność i zdatność do użytkowania ( wyposażenie w części).
17.    Liniowe obiekty budowlane,
18.    Procedury kontroli wewnętrznej w zakresie środków trwałych – przykład opisu procesu kontroli.
19.    Inwentaryzacja i metodologia jej przeprowadzenia i rozliczenia.
20.    Pytania uczestników


Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 
Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 
Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
 
Informacja o kadrze

 Ilona Bienias -Biegły rewident, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. Pracowała jako główny księgowy i dyrektor ekonomiczny w jednostkach gospodarczych. Od piętnastu lat zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych. Wykładowca na wielu szkoleniach oraz autorka znanych publikacji z zakresu rachunkowości.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181
 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO