Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa
Opłata:
370,- zł od osoby

Szkolenie: Kodeks Spółek Handlowych

 

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu, w tym w szczególności: usystematyzowanie, pogłębienie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa handlowego, podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zagadnień prawa handlowego w ww. obszarach, wypracowanie umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu zagadnień prawa handlowego w ww. obszarach, poprawa jakości badania sprawozdań finansowych w obszarze zagadnień prawa handlowego, zapewnienie wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu problemów praktycznych w obszarze zagadnień prawa handlowego w ww. obszarach.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia. Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 • Akceptacja klienta i zlecenia – badanie sprawozdań finansowych oraz inne usługi atestacyjne
 • Planowanie badania sprawozdania finansowego – zastosowanie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych  
 • Przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego – zastosowanie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (KSH): procedury badania specyficzne dla obszaru kapitały własne, propozycje dokumentowania pracy w ww. zakresie. Organizacja, funkcjonowanie i stosunki prawne różnych rodzajów spółek w świetle KSH. Spółki osobowe i w spółki kapitałowe.
 • Rola biegłego rewidenta w procesach restrukturyzacji.
 • Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych charakterystyka usługi, jej przeprowadzanie i dokumentowanie.
 • Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych – charakterystyka usługi, jej przeprowadzanie i dokumentowanie.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi  Pani Joanna Żukowska-Kalita - Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, Przewodnicząca Komisji ds. etyki, Prezes Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie. Absolwentka ekonomicznych studiów magisterskich oraz podyplomowych studiów z rachunkowości i finansów; aktualnie w trakcie studiów doktoranckich. Biegły rewident od 2009 roku, ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i audycie w średniej firmie audytorskiej, aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 7 lat wykonuje opinie na zlecenie organów procesowych jako stały biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z zakresu rachunkowości i analizy ksiąg rachunkowych. Od 12 lat posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Tłumacz Międzynarodowych Standardów Badania i Innych Usług Atestacyjnych oraz Kodeksu Etyki IFAC. Współautorka „Przewodnika MSB – procedury” oraz współtwórca aplikacji Kompas 2.0. Wieloletni wykładowca z przedmiotów: rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, rewizja finansowa. Współautorka materiałów szkoleniowych dla biegłych rewidentów z tematyki Kodeksu spółek handlowych oraz artykułów naukowych z tematyki rachunkowości i rewizji finansowej.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001