Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, po południu, do południa
Opłata:
370,- zł od osoby

Szkolenie: Kluczowe zmiany podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym od stycznia 2020 r.  Pakiet Quick Fixes

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. W jego trakcie omówione zostaną istotne zmiany dotyczące podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowymi dostawami i nabyciami towarów i usług, w szczególności program szkolenia obejmuje zamiany, które nastąpią od 1 stycznia 2020 r. w związku ze zmianą dyrektywy VAT 2006/112/WE. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów od 2020 roku:

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – dotychczasowe doświadczenia:

a) definicja w świetle ustawy o VAT,

- przemieszczenie towarów na rzecz kontrahenta,

-  przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WDT?

b) warunki zastosowania stawki VAT 0%,

c) właściwe dokumentowanie WDT w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych

d) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – zmiany od 2020 roku:

a) nowe wymogi dokumentacyjne WDT w związku ze zmianą dyrektywy od roku 2020,

- dokumentowanie przy transporcie realizowanym przez dostawcę lub firmie transportowej działającej na rzecz dostawcy,

- dokumentowanie przy transporcie realizowanym przez nabywcę lub firmie transportowej działającej na rzecz nabywcy,

b) sytuacje, w których niewłaściwe wykazanie WDT w informacji VAT-UE może od roku 2020 skutkować brakiem prawa do stawki VAT 0%

3. Ujednolicenie od 2020 roku zasad raportowania transakcji towarowych i usługowych na terytorium UE:

a) jakie transakcje będą raportowane we wszystkich krajach UE,

b) jaki wpływ będą miały nowe zasady raportowania na możliwości weryfikacji rozliczeń podatników przez organy podatkowe?

 

II. Towarowe transakcje łańcuchowe:

1. Jak rozpoznać miejsce dostawy – transakcje ruchome i nieruchome:

a) transakcje ruchome – definicja oraz rozpoznanie transakcji ruchomych jako klucz właściwego rozliczenia transakcji łańcuchowych,

b) transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów – istotna różnica mająca wpływ na rozliczenie transakcji,

2. Konsekwencje podatkowe transakcji łańcuchowych:

a) miejsce opodatkowania transakcji,

b) transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,

c) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

3. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie:

a) kiedy ma miejsce wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna?

b) konsekwencje transakcji trójstronnych – konieczność zarejestrowania w innych krajach,

c) zastosowanie uproszczenia jako ratunek przed rejestracją w innych krajach,

d) warunki zastosowania uproszczenia w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych,

e) konsekwencje braku zastosowania uproszczenia dla rozliczenia krajowego,

f) dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.

4. Zmiany w zakresie określania miejsca opodatkowania w transakcjach łańcuchowych od roku 2020:

a) miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,

b) rejestracja dla celów VAT kontrahenta a transakcja ruchoma wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,

c) znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych od 2020 roku

 

III. Zmiany dotyczące rozliczania dostaw do magazynów konsygnacyjnych:

1. Magazyn konsygnacyjny a rozliczenie WNT - zasady funkcjonowania magazynu konsygnacyjnego w świetle krajowych przepisów o VAT:

a) zasady zgłaszania oraz funkcjonowania magazynu konsygnacyjnego w Polsce – obowiązki zgłoszeniowe oraz przeznaczenia towaru,

b) moment powstania obowiązku podatkowego WNT w ramach magazynu konsygnacyjnego,

c) zmiana przeznaczenia towarów a obowiązek podatkowy w WNT,

d) pobranie z magazynu konsygnacyjnego a wystawienie faktury – wpływ na obowiązek podatkowy oraz kurs waluty,

e) kontrowersje przy stosowaniu kursu walutowego przy miesięcznym rozliczaniu pobrań z magazynu konsygnacyjnego.

2. Magazyn konsygnacyjny a rozliczenie WDT - zasady dostaw wewnątrzwspólnotowych do magazynu konsygnacyjnego w innych krajach UE:

a) czy polski podatnik może posiadać magazyn konsygnacyjny w innym kraju UE?,

b) moment powstania obowiązku podatkowego WDT w ramach magazynu konsygnacyjnego,

c) zmiana przeznaczenia towarów lub powrót towarów z magazynu a obowiązek podatkowy w WDT,

d) pobranie z magazynu konsygnacyjnego przez kontrahenta a wystawienie faktury – wpływ na obowiązek podatkowy oraz kurs waluty,

e) kontrowersje przy stosowaniu kursu walutowego przy miesięcznym rozliczaniu WDT z magazynu konsygnacyjnego.

3. Ujednolicenie zasad opodatkowania dostawy z magazynów konsygnacyjnych (call-off stock) od 2020 roku na terytorium UE:

a) nowe przepisy procedury magazynu typu call-off stock a dotychczasowe polskie przepisy o magazynie konsygnacyjnym – czy coś się zmieni?

b) warunki stosowania procedura magazynu typu call-off stock,

c) jakich towarów może dotyczyć procedura magazynu typu call-off stock,

d) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku procedury magazynu typu call-off stock,

e) zniszczenie, zmiana przeznaczenia, zmiany nabywcy, przemieszczenie powrotne towarów a procedura magazynu typu call-off stock,

f) jak długo mogą być przechowywane towary w procedurze magazynu typu call-off stock,

g) skutki przemieszczenia towarów do innego państwa niż kraj pochodzenia.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, były wieloletni pracownik urzędów skarbowych, trener, doświadczony  wykładowca.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001