Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Jak dobrze przygotować się do kontroli podatkowej i celno-skarbowej

Jak dobrze przygotować się do kontroli podatkowej i celno-skarbowej

Miasto:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:

„Jak dobrze przygotować się do kontroli podatkowej i celno-skarbowej".


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest przygotowanie podatnika, w tym pracowników księgowości do kontaktu z urzędem skarbowym (urzędem celno-skarbowym) oraz do obrony w toku kontroli oraz postępowania podatkowego swego stanowiska.W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną zasady postępowania z punktu widzenia organu podatkowego oraz podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych rozwiązań zarówno po stronie podatnika jak i organu podatkowego. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kazimierza Wielkiego 19, godzina rozpoczęcia 9.00.

Treści kształcenia:

Jak dobrze przygotować się do kontroli podatkowej i celno-skarbowej - warsztaty praktyczne

1. Wstęp: kontrole prowadzone przez organy podatkowe i celno-skarbowe:

a) zasady doboru jednostek gospodarczych do kontroli

b) plany kontroli

c) kontrola podatkowa

d) postępowanie podatkowe

e) czynności sprawdzające, w tym kontrola krzyżowa w ramach czynności sprawdzających

f) kontrola celno-skarbowa

g) audyt

h) czynności audytowe

i) urzędowe sprawdzenie

2. Kontrola organów podatkowych:

a) procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli (zakres upoważnienia)

b) sposoby wszczęcia kontroli podatkowej

c) podejmowane czynności kontrolne

d) dokumentowanie czynności kontrolnych

e) przestrzeganie zasad kontroli przez organy podatkowe oraz organy kontroli celno-skarbowej

3. Kontrola organów celno-skarbowych:

a) przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli celno-skarbowej

b) procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej oraz sposoby jej wszczęcia

c) podejmowane czynności kontrolne

d) dokumentowanie czynności kontrolnych

e) przestrzeganie zasad kontroli przez organy podatkowe oraz organy kontroli celno-skarbowej

4. Prawa i obowiązki organów kontroli oraz podatników:

a) prawa i obowiązki podmiotów kontrolujących

b) prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych

5. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć organów kontroli:

a) prawo uczestnictwa we wszystkich czynnościach kontrolnych oraz prawo zgłaszania wszelkich dowodów, pisma w toku postępowania

b) prawo wniesienia zastrzeżeń oraz wyjaśnień do protokołu kontroli

c) prawo do wypowiedzenia w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego, możliwość dalszej argumentacji z ustaleniami organu

d) złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji w trakcie kontroli oraz po jej zakończeniu

e) decyzja: elementy decyzji, uzasadnienie faktyczne i prawne, uzupełnienie i sprostowanie, wykładnia  decyzji

f) środki odwoławcze od rozstrzygnięć organów podatkowych oraz organów kontroli celno-skarbowej

6. Podsumowanie

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest:

1. dr Witold Furman, doradca podatkowy, pełnomocnik podatników przed sądami administracyjnymi, autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca SKwP.

2. mgr Jacek Maternia, były inspektor kontroli skarbowej oraz Naczelnik Wydziału Kontroli Skarbowej Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie mający doświadczenie w kontroli jednostek gospodarczych oraz w kontrolach specjalnych na zlecenie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz:

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO