Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img III stopień certyfikacji - Kurs dla kandydatów na Głównego Księgowego - poziom zaawansowany (208 godzin)

III stopień certyfikacji - Kurs dla kandydatów na Głównego Księgowego - poziom zaawansowany (208 godzin)

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2019-06-09
Typ:
kurs
Tryb:
niedz
Opłata:
3800,- zł od osoby,
zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu samodzielnego księgowego, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.


Słuchaczami kursu dla kandydatów na głównego księgowego mogą być osoby:

a) posiadające wykształcenie wyższe lub średnie oraz posiadające wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP) lub
 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub
 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
 • tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,

b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Czas trwania kursu to 208 godzin lekcyjnych, w tym 4 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym:
- w weekendy po 7 - 8  godz. lekcyjnych - 1 raz w tygodniu od godz. 8.00 - 14.00, lub

- w tygodniu, w systemie popołudniowym - 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne od godz. 16.30 - 19.45

Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje 5 bloków tematycznych:

1. Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - w oparciu o UoR, KSR, MSR
i prawo podatkowe
- 76 godzin lekcyjnych:

 • krajowe regulacje rachunkowości (uor, ksr) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (dyrektywy ue, msr/mssf),
 • organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej,
 • odroczony podatek dochodowy,
 • wycena składników aktywów działalności operacyjnej - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 • aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 • kapitały i fundusze własne - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 • zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 • pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 • etyka i wartości zawodowe - szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych.

2. Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami - 44 godziny lekcyjne :

 • rachunek kosztów,
 • podstawy rachunkowości zarządczej,
 • podstawy zarządzania finansami.

3. Sprawozdania finansowe i ich analiza - 32 godziny lekcyjne:

 • ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • sprawozdanie z działalności,
 • wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • elementy analizy finansowej.

4. Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 44 godziny lekcyjne:

 • podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa
  i interpretacji,
 • podatek od towarów i usług - praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji,
 • podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych,
 • prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe.

5. Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia - 8 godzin lekcyjnych:

 • wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy,
 • wybrane zagadnienia z kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa,
 • obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, prawo dewizowe).

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • ocenie poprawności dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych,
 • dekretowaniu i ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych, 
 • ewidencjonowaniu i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych, 
 • sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • przygotowaniu deklaracji, zeznań podatkowych i informacji dotyczących podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 70% obecności na zajęciach szkoleniowych oraz egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyska co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzyma „zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie  § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.poz. 652).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całości pracy i jednocześnie minimum 40% z każdej części egzaminu oraz spełnia wymagane warunki otrzymuje dodatkowo Certyfikat "Głównego księgowego” potwierdzający ukończenie III stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej SKwP.

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, pracownicy służb fiskalnych, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szczegółowe dane  dotyczące wykładowców  zawiera zakładka: Sylwetki zawodowe wykładowców.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) - można dokonywać płatności.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu - dostarczyć w oryginale.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO