Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img II STOPIEŃ CERTYFIKACJI - KURS DLA KANDYDATÓW NA SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO (BILANSISTĘ) - SPECJALISTĘ DS.RACHUNKOWOŚCI - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY. (190 godzin)

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI - KURS DLA KANDYDATÓW NA SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO (BILANSISTĘ) - SPECJALISTĘ DS.RACHUNKOWOŚCI - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY. (190 godzin)

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2018-12-11
Typ:
kurs
Tryb:
po południu
Opłata:
3500,- zł od osoby,
zapisz się

KURS

II stopień certyfikacji

NAZWA KURSU : 

"Dla kandydatów na Samodzielnego księgowego (bilansistę) - specjalistę ds. rachunkowości - poziom średniozaawansowany"

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

 

 

 

DOKUMENTY UKOŃCZENIA KURSU 

 

CERTYFIKAT

CERTYFIKAT

RIS

MESUES

 

HARMONOGRAM

 

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.


Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu samodzielnego księgowego ,a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.


Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości mogą być osoby:

a) posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

  • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP) lub
  • zaświadczeniem  ukończenia w SkwP kursu  dla kandydata na księgowego lub
  • tytułem technika rachunkowości lub
  • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną ( np. doświadczenie zawodowe w rachunkowości ),

b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Czas trwania kursu to 190 godzin lekcyjnych, w tym 4 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym:
- w weekendy po 7 - 8  godz. lekcyjnych od godz. 8.30 - 15.00, lub
- w tygodniu, w systemie popołudniowym - 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne od godz. 16.00 - 19.15

Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje 3 bloki tematyczne ( + 4 godziny na egzamin)

1. Rachunkowość z elementami etyki - 126 godzin:

Zagadnienia organizacji rachunkowości
Wymogi zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych
Aktywa pieniężne i kredyty bankowe
Rozrachunki
Księgowość materiałowa i towarowa
Niefinansowe aktywa trwałe
Inwestycje i zobowiązania finansowe
Kapitały (fundusze) własne
Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe
Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
Wynik finansowy
Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
Zasady zawodowej etyki w rachunkowości

2. Zagadnienia prawa podatkowego - 40 godzin:

Podatek od towarów i usług (VAT)
Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych i innych świadczeń na rzecz pracowników
Podatki kosztowe i opłaty 
Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

3. Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego - 20 godzin:

Prawo pracy
Prawo ubezpieczeń społecznych
Prawo gospodarcze

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na:

  • ocenie poprawności dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych,
  • dekretowaniu i ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych, 
  • ewidencjonowaniu i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych, 
  • sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
  • przygotowaniu deklaracji, zeznań podatkowych i informacji dotyczących podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 70% obecności na zajęciach szkoleniowych oraz egzamin pisemny.


Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całości pracy i jednocześnie minimum 40% z każdego bloku tematycznego oraz spełnia wymagane warunki otrzymuje dodatkowo Certyfikat "Specjalisty ds. rachunkowości” potwierdzający ukończenie II stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej SKwP.

Warunki płatności i rezygnacji 

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty czesnego w terminach i kwotach ustalonych w umowie. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnej rezygnacji  z kursu zgodnie z zapisami  zawartymi w  umowie.Wpłat czesnego dokonuje się przelewem na poniższe konto bankowe:   

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

 

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, doradcy podatkowi

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) - można dokonywać płatności.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu - dostarczyć w oryginale.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO