Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Gospodarka odpadami w 2019 r - aktualności

Gospodarka odpadami w 2019 r - aktualności

Miasto:
Nowy Sącz
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

Gospodarka odpadami w 2019r - aktualności

Miejsce szkolenia: sala wykładowa SKwP O/Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18
Rozpoczęcie godz. 9.30

Zakres tematyczny:

1.Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne,najnowsze zmiany,gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.

- rejestr BDO - praktyka wpisywania

- Baza BDO

-numer rejestrowy-gdzie go umieszczać

-podmioty,które podlegają wpisowi

- nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów

- kary i nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami

2. Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami:

- zabezpieczenie roszczeń -nowość

- monitoring miejsc magazynowania odpadów

- raport p.poz.

3.warunki uznawania materiału lub substancji za produkt uboczny

- kiedy odpad traci status odpadu

4.Weryfikacja odbiorcy odpadów-przeniesienie odpowiedzialności.

5.decyzje administracyjne - kto jest zobowiązany złożyć wniosek do 5 września 2019 r.

6.Obowiązek składania informacji do Wód Polskich

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji

 Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

DB O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacje o kadrze:

Wykładowca: Sabina Kościsz

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO