Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Gospodarka odpadami w 2019 r - aktualności

Gospodarka odpadami w 2019 r - aktualności

Miasto:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
290,- zł od osoby,
zapisz się

Gospodarka odpadami w 2019 r - aktualności

Zakres tematyczny:

 

Zakres tematyczny:

1. Przegląd wszystkich ustaw dotyczących gospodarki odpadami wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorców wynikających z tych ustaw.

2. Prawo ochrony środowiska – przepisy związane z gospodarką odpadami/opłaty środowiskowe:
- podmioty zobowiązane do uiszczania opłat,
- terminy wnoszenia opłat,
- rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości,
- nowe, obowiązujące wzory wykazów i stawki opłat za 2018 rok,
- sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i niewniesienie właściwej opłaty,
- zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów,
- decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska,
- opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia,
- rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia,
- przedawnienie obowiązku opłatowego; jak długo należy przechowywać dokumentację.

2. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - rodzaje źródeł podlegających opłatom:
- źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu, urządzenia klimatyzacyjne, malowanie,
- KOBiZE

Omówienie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw:
-ograniczenie czasu magazynowania odpadów,
-monitoring wizyjny obejmujący miejsca magazynowania odpadów,
-zmiany w ramach zezwoleń na zbieranie odpadów (pojemność miejsc magazynowych, tytuł prawny),
-nowe wymagania dla wszystkich zbierających i przetwarzających odpady (np. zabezpieczenie roszczeń),
- czas na zmianę decyzji,
- nowe organy opiniujące: WIOŚ, wójt, burmistrz, prezydent, Państwowa Straż Pożarna – operat przeciwpożarowy,
   
3. Zwiększenie pieniężnych kar administracyjnych,
   
4. BDO i Rejestr – termin ostateczny na rejestrację:
   •    wypełnianie formularza rejestrowego, aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru,
   •    kto i w jakim terminie musi uzyskać wpis do rejestru,
   •    wpis do rejestru z urzędu lub na wniosek,
   •    stawki opłaty rejestrowej i rocznej.
5. Ewidencja odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby:
   
•    obowiązki w zakresie ewidencji odpadów wynikające z przepisów ustawy o odpadach,
•    obowiązujące druki ewidencji odpadów,   
•    nowe zasady prowadzenia ewidencji – od 2020 r.

6. Sprawozdawczość odpadowa – zbiorcze zestawienie danych o odpadach.

7. Kontrola w firmie (analiza przykładowych sytuacji :
   
   •     otrzymanie zawiadomienia o kontroli,
   •    upoważnienie do udzielania wyjaśnień,
   •    przygotowanie dokumentacji,
   •    oględziny,
   •    wyjaśnienia do protokołu,
   •    podpisanie protokołu lub odmowa podpisania,
   •    skutki administracyjne i finansowe stwierdzonych naruszeń.

8.  pytania i odpowiedzi oraz indywidualne konsultacje

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

DB O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca - Sabina Kościsz

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz:

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO