Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa, po południu
Opłata:
370,- zł od osoby
Terminy

Szkolenie: Gospodarka odpadami - najnowsze zmiany ustawy o odpadach

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

Gospodarka odpadami, zasady przekazywania odpadów w bazie BDO – najnowsze zmiany.

1. Baza danych o odpadach po 1 stycznia 2020 r.:

- podmioty, które podlegają wpisowi w BDO,

-  generowanie potwierdzenia dla transportującego odpad,

- potwierdzenie lub odrzucenie przyjęcia odpadu w systemie,

- wycofanie KPO – kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO.

-wystawienie karty przekazania odpadu komunalnego (KPOK) w przypadku  przekazywania odpadów po odbiorze od nieruchomości bezpośrednio do instalacji lub stacji przeładunkowej,

- uzupełnianie karty ewidencji odpadów oraz karty ewidencji odpadów komunalnego,

- transport od wytwórcy zwolnionego z ewidencji odpadów.

- powiązanie KPO i KEO - czy dane z wystawionej KPO trafią automatycznie do KEO?

- zbieranie odpadów i przyjmowanie do przetwarzania w nowych KEO

- ewidencja w BDO, a sprawozdawczość – jakie dane spoza ewidencji BDO będą potrzebne?

- jakie dane będzie można wysyłać i pobierać z BDO?

- bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, do bieżącej ewidencji.

Sankcje karne związane z BDO.

 

2. Obowiązki przedsiębiorcy w gospodarce odpadami.

 - obowiązek aktualizacji/zmiany pozwoleń na zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie odpadów – kto jest zobowiązany złożyć wniosek do 5 marca 2020 r.

- raport p.poż. dla magazynowanych odpadów palnych

- kto jest obowiązany do prowadzenia monitoringu wizyjnego

- weryfikacja odbiorcy odpadów – przeniesienie odpowiedzialności

- warunki uznania materiału lub substancji za produkt uboczny

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Sabina Kościsz - wykładowca SKwP. Specjalizuje się w gospodarce odpadami i Prawie ochrony środowiska; absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami. Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska, w tym projektów w zakresie edukacji ekologicznej dla jednostek samorządowych. Koordynuję i przeprowadzam audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Prywatnie menadżer, biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administarcji. 

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001