Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Fakturowanie w 2018 roku - szkolenie dla osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur

Fakturowanie w 2018 roku - szkolenie dla osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs:  „Fakturowanie w 2018 roku - szkolenie dla osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

Fakturowanie w 2018 roku.

1. Zmiany w VAT na 2018 r., oraz ich znaczenie dla fakturowania (wg stanu prac legislacyjnych):

- zmiany mające wpływ na fakturowanie,

- warunki należytej staranności podatnika,

- metoda podzielonej płatności - split payment - JPK w 2018 roku - inne zmiany - w zależności od bieżącego stanu prac legislacyjnych,

2. Obszary zmian od 1 stycznia 2017 i 1 lipca 2017 r wyłączonych ze zwolnienia od 1 lipca 2017 r. - znaczenie dla wystawiania i rozliczania faktur w kontekście rozwijającej się praktyki skarbowej:

- rozszerzenie zasad odpowiedzialności karnej za podatki i wystawianie oraz posługiwanie się „pustymi fakturami”,

- dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT - 30% albo 100% (dodatkowa sankcja w VAT) i jego znaczenie dla fakturowania,

- rozszerzenie zakresu zastosowania opodatkowania na zasadzie odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych - zagadnienia związane z fakturowaniem,

- zmiany zasad odpowiedzialności nabywcy za zaległości w VAT sprzedawcy - wpływ na fakturowanie - zmiany w katalogu czynności zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2017 r. (np. zagadnienia związane z rejestracją dla potrzeb VAT dostawców towarów czy usług).

3. Faktury:

- jakie transakcje podlegają dokumentowaniu fakturami,

- kiedy trzeba wystawić fakturę- jakie są terminy wystawiania faktur,

- fakturowanie a kasy fiskalne- co powinna zawierać faktura,

- kwota netto a kwota brutto,

- świadczenia główne a świadczenia pomocnicze,

- rozliczanie w walucie obcej a fakturowanie,

- faktury zaliczkowe- przesyłanie i przechowywanie faktur w postaci elektronicznej,

- anulowanie faktury - a co z elektroniczną fakturą,

- puste faktury,

- kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego a kiedy nie,

- kiedy wystawiamy duplikaty faktur,

- jakie skutki wywołuje duplikat dla sprzedawcy i nabywcy,

- elektroniczne duplikaty,

- fakturowanie a szczególne schematy rozliczania transakcji krajowych,

- faktura a transakcje międzynarodowe,

- faktura a VAT naliczony,

- błędy w fakturowaniu.

4. Faktury korygujące:

- kiedy wystawiamy faktury korygujące,

- rabaty, opusty, skonta i premie pieniężne a faktura korygująca,

- faktury korygujące zbiorcze i za okres,

- elektroniczne faktury korygujące,

- rozliczanie faktur korygujących u sprzedawcy - co z potwierdzeniem odbioru faktur korygujących,

- rozliczanie faktur korygujących u nabywcy,

- faktury korygujące a ryzyka podatkowe,

- faktury korygujące w transakcjach międzynarodowych.

5. Noty korygujące:

- co to jest nota korygująca,

- kto i kiedy sporządza notę korygującą,

- co można a czego nie można korygować notą korygującą,

- jakie skutki wywołuje nota korygująca.

6. Refakturowanie:

- świadczenia kompleksowe a refakturowanie,

- refakturowanie w obrocie krajowym i zagranicznym.

7. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych szkoleniem.

8. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy, wieloletni wykładowca SKwP.

Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO