Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Faktura VAT i kasy fiskalne w 2019r - z uwzględnieniem uchwalonych zmian od 1.05.2019r w zakresie kas fiskalnych

Faktura VAT i kasy fiskalne w 2019r - z uwzględnieniem uchwalonych zmian od 1.05.2019r w zakresie kas fiskalnych

Miasto:
Nowy Sącz
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
310,- zł od osoby,
zapisz się

"Faktura VAT i kasy fiskalne w 2019r - z uwzględnieniem uchwalonych zmian od 1.05.2019r w zakresie kas fiskalnych"

Miejsce szkolenia: Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18
Rozpoczęcie: godz. 9.30

Zakres tematyczny:

 1. Zasady stosowania kas fiskalnych
  • jaką sprzedaż ewidencjonujemy przy użyciu kasy fiskalnej
  • kto może a kto musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej
  • jakie towary i usługi bezwzględnie wymagają kasy fiskalnej
  • kasa fiskalna a drukarka fiskalna
 2. System zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych – 2019
  • zwolnienie ze względu na obrót 20 000 PLN
  • zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – wykaz towarów i usług, których dostawa i świadczenie zwalnia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
 3. Stawki VAT oraz nazwa towaru na kasie fiskalnej.
 4. Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej
  • komu przysługuje
  • w jakiej wysokości
  • kiedy trzeba zwrócić
 5. Dokumentacja związana z obowiązkiem instalacji kasy fiskalnej. Sankcje.
  • Kasy fiskalne 2019 – nowe regulacje, UCHWALONA USTAWA Z 15.03.2019, problemy praktyczne
  • uchwalone zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
  • rodzaje kas fiskalnych na rynku i dopuszczalne terminy ich stosowania
  • nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2019 roku – JUŻ USTAWA! – jakie terminy instalacji nowych kas raportujących on-line z niej wynikają
  • czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń? – schemat wdrożenia
  • grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy – od kiedy?
  • system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
  • ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, zasady zwrotu ulgi
  • nowe sankcje za brak stosowania kas fiskalnych
  • nowe zapisy rozporządzenia w sprawie stosowania kas fiskalnych

Fakturowanie

 1. Definicje.
  • definicja pojęć faktura, faktura elektroniczna, wystawienie faktury, egzemplarz faktury
  • czytelność faktury, integralność treści oraz autentyczność pochodzenia faktury papierowej i elektronicznej – jako pojęcia nowo zdefiniowane i rodzące wątpliwości w procesie fakturowania
 2. Kto wystawia fakturę?
 3. Kto i komu nie musi faktury wystawiać?
 4. Jakie czynności podlegają fakturowaniu?
  • faktura dokumentująca sprzedaż na terenie kraju
  • faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju
  • dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samo obliczenia podatku
 5. Termin na wystawianie faktur:
  • podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur
  • obowiązek podatkowy a terminowe wystawianie faktur (skutki przedwczesnego wystawienia faktury, oraz rodzaje odpowiedzialności za wystawianie faktur z opóźnieniem)
 6. Co faktura zawierać powinna?
  • elementy obowiązkowe faktury
  • elementy dodatkowe dla niektórych transakcji:
   • metoda kasowa
   • marża
   • transakcje trójstronne
   • sprzedaż zwolniona
   • samofakturowanie
   • transakcje dla których podatnikiem jest nabywca
  • Przypadki, kiedy na fakturze niektórych danych nie podajemy
   • faktury uproszczone (warunki stosowania i ograniczenia)
   • faktury dokumentujące sprzedaż z zastosowaniem marży
   • faktury dla których podatnikiem jest nabywca
 7. “Prawie” faktury
  • bilety za przejazd autostradą
  • bilety kolejowe
 8. Sposoby doręczania oraz przechowywania faktur:
  • przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych,
  • zasady ewidencjonowanie faktur i ich udostępniania dla celów kontroli
  • przechowywanie e-faktur w kraju i poza jego granicami
 9. Faktura elektroniczna:
  • nowa definicja faktury elektronicznej
  • rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych
  • stosowanie faktury elektronicznych w praktyce
  • jak zapewnić “autentyczność pochodzenia i integralność treśc” faktury
  • bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny
  • EDI (electronic data interchange) – opis działania
 10. Faktury szczególne:
  • faktura zaliczkowa
  • faktura korygująca
  • noty korygujące – kto wystawia i czemu służą?
  • duplikat faktury:
 11. Odliczanie podatku naliczonego z otrzymanej faktury
  • faktura jako podstawa nabycia prawa do odliczenia podatku VAT
  • kiedy podatek VAT z faktury nie podlega odliczeniu
  • “pusta faktura” – konsekwencje podatkowe
 12. Refaktury
  • kto i kiedy może wystawić refakturę?
  • jakie są warunki uznania refaktury za prawidłową
 13. Skutki nieprawidłowego wystawiania faktur – odpowiedzialność karnoskarbowa, konsekwencje, sankcje, możliwość obrony. Faktura nierzetelna a faktura wadliwa.
 14. Planowane zmiany w ujmowaniu faktur w JPK od lipca 2019.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora. 

DB O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca - Anna Kędzierska-Adamczyk 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 21 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń. Trener z 12 letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników naszych kursów.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO