Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img FAKTURA i E-FAKTURA VAT w 2019 roku na gruncie zmian w podatku VAT - zasady wystawiania, korygowania, sankcje, kasy fiskalne (nowe regulacje od 1 maja 2019r.)

FAKTURA i E-FAKTURA VAT w 2019 roku na gruncie zmian w podatku VAT - zasady wystawiania, korygowania, sankcje, kasy fiskalne (nowe regulacje od 1 maja 2019r.)

Miasto:
Olkusz
Typ:
jednodniowe
Tryb:
wt
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:

 FAKTURA i E-FAKTURA VAT w 2019 roku na gruncie zmian w podatku VAT - zasady wystawiania, korygowania, sankcje, kasy fiskalne (nowe regulacje od 1 maja 2019r.)  

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Rozpoczęcie o godzinie 9.00.
 
Treść szkolenia:


FAKTURA i E-FAKTURA VAT w 2019 roku na gruncie zmian w podatku VAT - zasady wystawiania, korygowania, sankcje, kasy fiskalne (nowe regulacje od 1 maja 2019r.)  


 1.  Podstawy prawne dotyczące faktur  
    - transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą  
    - zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
    - którzy podatnicy są zobligowani do wystawianie faktury  
2.  Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:
    -  likwidacja faktur wewnętrznych,
    -  faktury  - procedura marży
    -  faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),
    -  faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),
    - dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia
    -  faktury handlowe,
    -  duplikaty faktur,
    -  faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
    -  faktury „pro-forma”,
    -  otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,
    -  nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy
    - dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym
    - dodatkowe obowiązki i ograniczenia związane z  J P K.
3.  Jak korygować błędy w fakturach:
     -  faktury korygujące, korekta faktury korygującej
     -  noty korygujące
     -  anulowanie faktury
     -  sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.
4.  Faktury elektroniczne:
     - faktury elektroniczne zamiast papierowych
     - krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur
     - rodzaje faktur elektronicznych,
     - zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
     - dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
     - zaliczka a e-faktura
     - zakres informacyjny e-faktury
     - czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
     - faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,
     - notą korygującą w formie elektronicznej,
     - przechowywanie /archiwizacja/ e-faktur.
5.  Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:
     -  faktura a różne stawki VAT,
     -  rabat / premia na fakturze,
     -  zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach korygujących.
6.  Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego 
7.  Faktury/ faktury elektroniczne  dokumentujące wewnątrzwspólnotowe dostawy  towarów oraz eksport:
     -  prawo do stosowania stawki zerowej – niezbędna dokumentacja,
     -  zaliczki w WDT i eksporcie,
     -  korekta faktur eksportowych i WDT
8.  Duplikaty faktur / faktur elektronicznych.
    - zasady wystawiania,
    - podatek naliczony z duplikatu faktury – termin prawa do odliczenia.
9.  Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2 KKS)
     - co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”
     - weryfikacja   faktur otrzymanych od kontrahentów
     - sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u
     - zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne
     - fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK
     - kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny
     - jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w sankcjami.
 10. Split payment  - podzielona płatność
- Kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT
- Ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT
- Dobrowolność stosowania zasady „split payment”
- Korzyści ze stosowania split payment
•    Wyłączenie art. 112 b
•    Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
•    Brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT
•    Korzyści również dla sprzedawcy
•    Dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
•    Przyspieszony termin zwrotu
- Termin wprowadzenia split payment
- Split payment a prowadzenie działalności gospodarczej
•    Płynność finansowa
11. Kasy fiskalne – nowe regulacje od 1 maja 2019
•    warunki techniczne kas
•    branże wrażliwe a kasy fiskalne 2019
•    nowe obowiązki podatników.

12.  Pytania uczestników


Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 
Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 
Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
 
Informacja o kadrze
Henryk Grychtoł-  Absolwent Wydziału Ekonomiki Przemysłu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim, a także studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Obecnie doktorant w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  uprawnienia M.F.  do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa a także certyfikat ukończenia szkolenia dla trenerów. Doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. 


W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181
 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO