Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Elektronizacja i e-faktura w zamówieniach publicznych

Elektronizacja i e-faktura w zamówieniach publicznych

Miasto:
Nowy Sącz
Data rozpoczęcia:
2019-07-10
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

"Elektronizacja i E-FAKTURA w zamówieniach publicznych"

 18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Na jednostki funkcjonujące w ww. obszarach nałożono nowe obowiązki dotyczące wysyłania i odbierania e-faktur i innych dokumentów w nowej usystematyzowanej strukturze logicznej.

Jak realizować te obowiązki ?

Drugi temat przewodni to  dostarczenie  uczestnikom wiedzy oraz praktycznych wskazówek  w zakresie realizacji najbardziej newralgicznych czynnościach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w związku z elektronizacją, w sposób praktyczny – bo przy udziale trenera audytora i doświadczonego praktyka, arbitra z listy Prezesa UZP w latach 2004-2007.

Jak radzić sobie z problemami związanymi z elektronizacją?

Szkolenie polecane  jest pracownikom do spraw zamówień publicznych, zarządzającym,  księgowym, osobom odpowiedzialnym za wdrożenie w jednostkach elektronizacji i nowego sposobu elektronicznego fakturowania.

PROGRAM SZKOLENIA

ELEKTORNIZACJA – REGULACJE PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

1. Wymagania w ustawie Pzp.  dotyczące elektronizacji zamówień publicznych i rozporządzeniu w sprawie elektronizacji zamówień – a praktyka;

2. Jednolity europejski dokument zamówienia, wyjaśnianie, uzupełnianie – elektronizacja;

3. Dostęp a bezpieczeństwo danych;

4. Bezpieczny podpis elektroniczny; 

5. Szyfrowanie;

6. Poszczególne czynności  w postępowaniu – w kontekście elektronizacji, w szczególności: 

7. Weryfikacja siwz – realizacja wyjaśnień i zmian siwz;

8. Zmiana lub  wycofanie elektronicznej oferty;

9. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa a   jawność ofert;

10. Otwarcie ofert – techniczne aspekty;

11. Badanie i ocena ofert;

12. Przechowywanie danych.

13. Zasady działania MiniPortalu jako narzędzia do składnia ofert w postępowaniach prowadzonych w formie elektronicznej. 
14. Sposób i forma złożenia oferty z wykorzystaniem e-PUAP.
15. Forma i treść pełnomocnictwa, dokumentów i oświadczeń  w postępowaniach prowadzonych w formie elektronicznej.
16. Forma i treść wadium w postępowaniach prowadzonych w formie elektronicznej.
 

II. Fakturowanie elektroniczne na gruncie Prawa zamówień publicznych oraz nowej ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 

 1. Podstawy prawne nowego sposobu fakturowania 
 2. Cele nowej regulacji.
 3. Kogo dotyczy  nowy sposób fakturowania?
 4. Prawa i obowiązki wykonawcy związane z przesyłaniem faktur.
 5. Prawa i obowiązki zamawiającego związane z odbiorem faktur. 
 6. Jak jednostka powinna przygotować się do nowelizacji przepisów?
 7. Terminy obowiązywania przepisów o elektronicznym fakturowaniu z perspektywy Wykonawcy oraz Zamawiającego. 
 8. Praktyczne rekomendacje audytora.

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

Santander Bank O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

 

 Profil  wykładowcy

 Trener - Małgorzata  Niemiec  z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń.

 

 Specjalizacja trenerska: Zamówienia publiczne, audyt zamówień publicznych, dyscyplina finansów publicznych.

  • Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych orzekający w sprawach odwołań   w latach 2004 – 2007;
  • Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów;
  • Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej;
  • Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX;
  • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych;
  • Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora; finansów publicznych i przedsiębiorcami;
  • Kierownik zaprogramowanych przez siebie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w PWSZ w Nowym Sączu,  Instytut Ekonomiczny. 

 Wartość dodana dla Słuchaczy:

  • Trener ma duże doświadczenie w realizacji różnorodnych wartościowo i przedmiotowo postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – zna bardzo dobrze  praktycznie  procedury od strony Wykonawcy i Zamawiającego;
  • Certyfikowany i praktykujący audytor z zaświadczeniem Ministra Finansów bardzo dobrze wie czego Zamawiającemu robić nie wolno,  jak prawidłowo powinien wyglądać proces udzielania zamówień publicznych, jak profesjonalnie sprawdzać oferty;
  • Doświadczony doradca  świetnie zna problemy Wykonawców z różnych branż i umie je skutecznie rozwiązywać, co ma istotne znacznie dla wzbogacenia wiedzy Zamawiających;
  • Praktyka w orzekaniu w sprawach odwołań, a teraz reprezentowanie  stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, stanowi o dużym  doświadczeniu trenera  w rozwiązywaniu trudnych problemów proceduralnych, w tym związanych z opisem przedmiotu zamówienia. 
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO