Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH .

E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH .

Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
270,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs: E-SPRAWOZDANIE  FINANSOWE ORAZ  RAPORTOWANIE  SCHEMATÓW PODATKOWYCH 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kościuszki 10  Hotel Tarnovia 

Treści kształcenia:

Roczne sprawozdania finansowe na papierze to już przeszłość. Podmioty zobowiązane do przygotowania sprawozdań finansowych mogą to zrobić wyłącznie w formie elektronicznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 1 października 2018 r., sprawozdania finansowe mają postać elektroniczną XML dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (niesporządzających sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości) oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. Podmioty te są zobowiązane przesyłać sprawozdania do KRS i KAS jedynie w postaci elektronicznej w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK_SF zwany e-sprawozdaniami finansowymi).
Zapraszamy do zapoznania się z następującymi przydatnymi materiałami:
 

I.   E-sprawozdanie finansowe
1. Podstawy prawne oraz terminy sporządzania e-sprawozdań.
2.  Zakres podmiotów obowiązanych do sporządzania e-sprawozdań?
3.  Struktury logiczne e-sprawozdań dostępne na stronie Ministerstwa Finansów
o sprawozdania jednostkowe w podziale na rodzaje jednostek - standardowa, mała, micro 4. Zasady (polityka) rachunkowości i jej wpływ na sporządzanie 
e-sprawozdań finansowych.
4. Problemy natury praktycznej w sporządzeniu e-sprawozdania.
5. Wymogi techniczne oraz zasady wysyłki dotyczące e-sprawozdania finansowego.
6. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
z e-podpisem.
7. Dyskusja.

II. Raportowanie schematów podatkowych.
1.  Instytucja raportowania schematów podatkowych: 
2.  Co to jest schemat podatkowy w rozumieniu ustawy,  co nim nie jest.
3.  Schemat ogólny oraz  schemat indywidualny.
4.  Dane będące przedmiotem raportowania i beneficjentów i profesjonalistów lub inne podmioty.
5.  Zakres informacji przekazywanej i niezbędnej do przekazania pomiędzy stronami procesu raportowania.
6.  Procedury wewnętrzne w firmie (instrukcje, regulaminy itp.) związane z obowiązkiem raportowania oraz ich zakres, terminy wdrożenia. 
7.  Sankcje karno-skarbowe związane z zaniechaniem obowiązków raportowania schematów podatkowych.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Informacje o kadrze:

WITOLD FURMAN 

 • Członek zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Podkarpacki w Rzeszowie
 • Członek Komisji ds. Biur Rachunkowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowego
 •  Prezes Zarządu w Kancelaria Podatkowa Furman i Wspólnicy Sp. z o.o.,
 • Działalność gospodarcza prowadzona na własny rachunek – biuro rachunkowe,
 • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
 • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 • Doradca podatkowy

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO