Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img E-FAKTURA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - REWOLUCJA 2019/2020 r.

E-FAKTURA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - REWOLUCJA 2019/2020 r.

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
380,- zł od osoby,
zapisz się

KURS "E-FAKTURA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - REWOLUCJA 2019/2020 r."

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 10.00

Treści kształcenia:

CEL SZKOLENIA:

Dnia 18 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Na jednostki funkcjonujące w ww. obszarach nałożono nowe obowiązki dotyczące wysyłania i odbierania e-faktur i innych dokumentów w nowej usystematyzowanej strukturze logicznej. Czynności te wykonywane będą poprzez specjalną platformę, którą utworzył Minister właściwy do spraw gospodarki. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad nowego sposobu fakturowania na trzech płaszczyznach: prawnej, podatkowej oraz techniczno-informatycznej.

Część poświęconą zagadnieniom prawnym poprowadzi specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Część poświęconą podatkowym aspektom fakturowania elektronicznego poprowadzi doradca podatkowy. Natomiast część techniczno-informatyczną poprowadzi specjalista reprezentujący jednego z dwóch oficjalnych operatorów ministerialnej platformy do elektronicznego fakturowania.

Szkolenie dedykowane jest księgowym, osobom odpowiedzialnym w jednostkach za zagadnienia dedykowane zamówieniom publicznym, w tym osobom odpowiedzialnym za wdrożenie w jednostkach nowego sposobu elektronicznego fakturowania.

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I  Fakturowanie elektroniczne na gruncie Prawa zamówień publicznych oraz nowej ustawy o elektronicznym fakturowaniu.  

 1. Podstawy prawne nowego sposobu fakturowania
 2. Cele nowej regulacji.
 3. Kto jest objęty nowym sposobem fakturowania?
 4. rawa i obowiązki wykonawcy związane z przesyłaniem faktur.
 5. Prawa i obowiązki zamawiającego związane z odbiorem faktur.
 6. Jak jednostka powinna przygotować się do nowelizacji przepisów?
 7. Terminy wejścia w życie przepisów o elektronicznym fakturowaniu z perspektywy wykonawcy oraz zamawiającego.
 8. Zakres przedmiotowy fakturowania elektronicznego.
  • prawo zamówień publicznych.
  • koncesje na roboty budowlane.
  • partnerstwo publiczno-prywatne.
  • transakcje wyłączone spod nowych przepisów.
 9. Regulacje dotyczące elektronizacji zamówień na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Zasady działania MiniPortalu jako narzędzia do składnia ofert w postępowaniach prowadzonych w formie elektronicznej.
  • sposób i forma złożenia oferty z wykorzystaniem e-PUAP.
  • forma i treść pełnomocnictwa w postępowaniach prowadzonych w formie elektronicznej.
  • forma i treść wadium w postępowaniach prowadzonych w formie elektronicznej.
  • zasady korzystania z potencjału innego podmiotu w przypadku postępowania prowadzonych w formie elektronicznej z uwzględnieniem orzeczeń KIO.

Część II  Podatkowe aspekty fakturowania elektronicznego.

 1. Pojęcie faktury a pojęcie faktury elektronicznej.
 2. Obecnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące fakturowania elektronicznego.
 3. Tryb przesyłania faktur elektronicznych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
 4. Podatkowo dopuszczalne formaty faktury elektronicznej.
 5. Akceptacja fakturowania elektronicznego.
 6. Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.
 7. Data otrzymania faktury elektronicznej.
 8. Data otrzymania faktury korekty wysłanej elektronicznie.
 9. Odliczenie VAT z faktury elektronicznej.
 10. Faktura otrzymana podwójnie (papierowo i elektronicznie).
 11. Jakie dane powinna zawierać faktura, w tym faktura elektroniczna?
 12. Jakie nowe dane pojawią się na fakturach elektronicznych w zamówieniach publicznych?
 13. Przechowywanie faktur, w tym faktur elektronicznych.

Część III  Platforma elektronicznego fakturowania jako narzędzie do wystawiania i przyjmowania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych 

 1. Obowiązek posiadania konta na platformie.
 2. Wymagania techniczne do korzystania z platformy.
 3. Korzystanie z platformy przez www oraz programy dziedzinowe.
 4. Typy dokumentów przesłanych z wykorzystaniem platformy.
 5. Jakie dane trzeba przygotować do założenia konta na platformie?
 6. W jakim terminie należy założyć konto?
 7. Omówienie szczegółów technicznych dotyczących platformy.
 8. „Wygląd” ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
 9. W jaki sposób przesyłane będą faktury i inne dokumenty dotyczące zamówień?
 10. Archiwizacja dokumentów elektronicznych. 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Informacje o kadrze:

Część I - Marcin Melon, doradca i trener z zakresu prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Część II - adwokat, doradca podatkowy Marcin Górski.

Część III - Jarosław Trzpiel, specjalista z zakresu obsługi platformy do fakturowania elektronicznego.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO