Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img E-FAKTURA -ZAMÓWIENIA PUBLICZNE –REWOLUCJA 2019/2020

E-FAKTURA -ZAMÓWIENIA PUBLICZNE –REWOLUCJA 2019/2020

Miasto:
Tarnów
Terminy:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
450,- zł od osoby,
zapisz się

KURS "E-FAKTURA -ZAMÓWIENIA PUBLICZNE –REWOLUCJA 2019/2020"

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2  33-100 Tarnów

 

Treści kształcenia:

CEL SZKOLENIA:

Dnia 18 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Na jednostki funkcjonujące w ww. obszarach nałożono nowe obowiązki dotyczące wysyłania i odbierania e-faktur i innych dokumentów w nowej usystematyzowanej strukturze logicznej. Czynności te wykonywane będą poprzez specjalną platformę, którą utworzył Minister właściwy do spraw gospodarki. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad nowego sposobu fakturowania na trzech płaszczyznach: prawnej, podatkowej oraz techniczno-informatycznej.

Część poświęconą zagadnieniom prawnym poprowadzi specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Część poświęconą podatkowym aspektom fakturowania elektronicznego poprowadzi doradca podatkowy. Natomiast część techniczno-informatyczną poprowadzi specjalista reprezentujący jednego z dwóch oficjalnych operatorów ministerialnej platformy do elektronicznego fakturowania.

Szkolenie dedykowane jest księgowym, osobom odpowiedzialnym w jednostkach za zagadnienia dedykowane zamówieniom publicznym, w tym osobom odpowiedzialnym za wdrożenie w jednostkach nowego sposobu elektronicznego fakturowania.

PROGRAM SZKOLENIA

Część I.

Fakturowanie elektroniczne na gruncie Prawa zamówień publicznych oraz nowej ustawy o elektronicznym fakturowaniu.  

1)Podstawy prawne nowego sposobu fakturowania 
2)Cele nowej regulacji.
3)Kto jest objęty nowym sposobem fakturowania?
4)Prawa i obowiązki wykonawcy związane z przesyłaniem faktur.
5)Prawa i obowiązki zamawiającego związane z odbiorem faktur. 
6)Jak jednostka powinna przygotować się do nowelizacji przepisów?
7)Terminy wejścia w życie przepisów o elektronicznym fakturowaniu z perspektywy wykonawcy oraz zamawiającego. 
8)Zakres przedmiotowy fakturowania elektronicznego. 
a)prawo zamówień publicznych.
b)koncesje na roboty budowlane.
c)partnerstwo publiczno-prywatne.
d)transakcje wyłączone spod nowych przepisów.


9)Regulacje dotyczące elektronizacji zamówień na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych.
a)Zasady działania MiniPortalu jako narzędzia do składnia ofert w postępowaniach prowadzonych w formie elektronicznej. 
b)sposób i forma złożenia oferty z wykorzystaniem e-PUAP.
c)forma i treść pełnomocnictwa w postępowaniach prowadzonych w formie elektronicznej.
d)forma i treść wadium w postępowaniach prowadzonych w formie elektronicznej.
e)zasady korzystania z potencjału innego podmiotu w przypadku postępowania prowadzonych w formie elektronicznej z uwzględnieniem orzeczeń KIO.

Część II.

Podatkowe aspekty fakturowania elektronicznego.

1)Pojęcie faktury a pojęcie faktury elektronicznej.
2)Obecnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące fakturowania elektronicznego.
3)Tryb przesyłania faktur elektronicznych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
4)Podatkowo dopuszczalne formaty faktury elektronicznej.
5)Akceptacja fakturowania elektronicznego.
6)Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.
7)Data otrzymania faktury elektronicznej.
8)Data otrzymania faktury korekty wysłanej elektronicznie.
9)Odliczenie VAT z faktury elektronicznej.
10)Faktura otrzymana podwójnie (papierowo i elektronicznie).
11)Jakie dane powinna zawierać faktura, w tym faktura elektroniczna?
12)Jakie nowe dane pojawią się na fakturach elektronicznych w zamówieniach publicznych?
13)Przechowywanie faktur, w tym faktur elektronicznych. 

Część III.

Platforma elektronicznego fakturowania jako narzędzie do wystawiania i przyjmowania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych 

1)Obowiązek posiadania konta na platformie.
2)Wymagania techniczne do korzystania z platformy.
3)Korzystanie z platformy przez www oraz programy dziedzinowe.
4)Typy dokumentów przesłanych z wykorzystaniem platformy.
5)Jakie dane trzeba przygotować do założenia konta na platformie? 
6)W jakim terminie należy założyć konto?
7)Omówienie szczegółów technicznych dotyczących platformy.
8)„Wygląd” ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
9)W jaki sposób przesyłane będą faktury i inne dokumenty dotyczące zamówień?
10)Archiwizacja dokumentów elektronicznych. 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

 

Informacje o kadrze:

Wykładowca : Marcin Górski

Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i 

Część I - Marcin Melon, doradca i trener z zakresu prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Część II - adwokat, doradca podatkowy Marcin Górski.

Część III - Jarosław Trzpiel, specjalista z zakresu obsługi platformy do fakturowania elektronicznego.

 

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO