Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO ZMIANACH, ZAGADNIENIA PROBLEMOWE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO ZMIANACH, ZAGADNIENIA PROBLEMOWE

Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu:DOKUMENTACJA PRACOWNICZA  PO ZMIANACH, ZAGADNIENIA  PROBLEMOWE 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

DOKUMENTY DO KFS 

RIS

MSUES

 

Treści kształcenia:

1.Rekrutacja pracownika – zakres zbieranych danych
2.Dokumentacja kandydatów i pracowników – jakich dokumentów można żądać? 
3.Archiwizacja przekazanych dokumentów
4.Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1     stycznia 2019 r.
5.Koniec kwestionariuszy osobowych – jak sobie z tym poradzić?
6.Nowe obowiązki informacyjne, szczegółowe regulacje dotyczące okresu przechowywania, terminu na odebranie dokumentacji, zniszczenie, inne terminy   przy czynnościach z aktami.
7.Wydawanie kopii dokumentacji i zasady sporządzania takich kopii
8.Zmiana postaci przechowywanych dokumentów z formy papierowej na elektroniczną -  zwrot dokumentacji, zagadnienia problemowe.
9.Jakie czynności powinny zostać podjęte przy decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie). 
10.Zasady dotyczące skierowań na badanie wstępne, badania okresowe, obieg dokumentacji pomiędzy podmiotami. Zagadnienie wadliwego skierowania, kwestia przechowywania i archiwizacji. 
11.Czy należy zawierać umowę o powierzeniu danych osobowych z zakładem medycyny w związku ze skierowaniami pracowników? Zawieranie takich   umów z innymi podmiotami.
12.Dokumentowanie zawarcia umowy o pracę, prawidłowa data zawarcia umowy, omówienie różnic między datą zawarcia umowy o pracę a datą   nawiązania się stosunku pracy 
13.Dodatkowe dokumenty w związku z zatrudnieniem pracownika, przykładowo informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia, potwierdzenie   zapoznania się z regulaminem pracy.
14.Monitoring – zakres, zasady i obowiązki z tym związane. Różne rodzaje monitoringu np. wizyjny, poczty elektronicznej, inne. 
15.Prawidłowe dokumentowanie wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, kwestie problemowe - zagadnienie nieobecnego pracownika, świadkowie przy wręczaniu wypowiedzenia.
16.Nowe obowiązki związane ze świadectwem pracy 
17.Praktyka prowadzenie akt osobowych, orzecznictwo, sytuacje szczególne
18.Kontrole PIP w zakresie prowadzenia akt osobowych
19.Pytania i dyskusja. 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Informacje o kadrze:

Wykładowca 

Łukasz Pietruk

 

    • Radca Prawny, ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.,
    • ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”.
    • W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych z zakresu prawa administracyjnego. Posiada własne publikacje.  Szkolenia prowadzi od 2006 r

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO