Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Dokumentacja pracownicza, najnowsze zmiany z 2018 i 2019 r., zagadnienia problemowe

Dokumentacja pracownicza, najnowsze zmiany z 2018 i 2019 r., zagadnienia problemowe

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „Dokumentacja pracownicza, najnowsze zmiany z 2018 i 2019 r., zagadnienia problemowe”

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.30 - 15.30.

Rozpoczęcie: godzina 9.30 

Treści kształcenia:

 1. Pozyskiwanie danych w procesie rekrutacji pracownika.
 2. Zakres kodeksu pracy i RODO w procesie rekrutacji pracownika.
 3. Dokumentacja kandydata - jakich dokumentów można żądać? Zagadnienie późniejszej archiwizacji przekazanych dokumentów.
 4. Jak sporządzić skierowanie na badania wstępne, badania okresowe, obieg dokumentacji pomiędzy podmiotami. 
 5. Czy zawierać umowę o powierzeniu danych osobowych z zakładem medycyny w związku ze skierowaniami pracowników?
 6. Zasady dokumentowania zawarcia umowy o pracę, poprawna data zawarcia umowy, data rozpoczęcia pracy przez pracownika, omówienie różnic między datą zawarcia umowy o prace a datą nawiązania się stosunku pracy .
 7. Dodatkowe dokumenty w związku z zatrudnieniem pracownika, przykładowo informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia, potwierdzenie zapoznania się z regulaminem pracy.
 8. Monitoring i obowiązki z tym związane.
 9. Poprawne dokumentowanie wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, zagadnienie nieobecnego pracownika, świadkowie.
 10. Świadectwo pracy - zasady prawidłowego wypełnienia.
 11. Prowadzenie akt osobowych, przepisu, orzecznictwo, sytuacje szczególne.
 12. Kontrole PIP w zakresie prowadzenia akt osobowych.
 13. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji prac. 
 14. Zasady przechowywania dokumentów z akt osobowych pracowników oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej w obecnym stanie prawnym po zmianach, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 roku.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS. Skierowane jest do praktyków zmagających się z problematyką właściwego stosowania przepisów prawa pracy.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Łukasz Pietruk- wykładowca SKwP.

Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO