Miasto:
Olkusz
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa, wtorek
Opłata:
320,- zł od osoby

Szkolenie :

Dokumentacja podatkowa cen transferowych po zmianach  w 2019 r. 

Profil uczestnika:

Główni Księgowi i księgowi; pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego; pracownicy  odpowiedzialni za sporządzanie dokumentacji podatkowych; Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
    Celem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania problemu podmiotów powiązanych oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowej.
    Na szkoleniu zostanie w szczególności zwrócona uwaga na uchwalone zmiany Rozporządzeń oraz zmiany ustaw o podatku dochodowym w odniesieniu do podmiotów powiązanych i obowiązków dokumentacyjnych.
    Na szkoleniu zostaną także przedstawione praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji podatkowej w odniesieniu do różnych transakcji zawieranych przez podmioty powiązane.
    Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko z projektowanymi zmianami Ustawy CIT oraz PIT ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.

Korzyści dla uczestników:
    Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej z rozpoznawaniem powiązań w podmiocie oraz ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych.
    Uczestnicy szkolenia poznają projekty nowych regulacji podatkowych w zakresie podatku PIT i CIT.
    Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty funkcjonowania podmiotów powiązanych oraz sporządzania stosownych dokumentacji podatkowych w tym zakresie.

Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Treść szkolenia: 

 
I.    Zmiany od 2019 r. dotyczące także 2018 r.
Zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej:
    Podmioty powiązane, które płacą podatek, nie korzystają ze zwolnienia i nie wykazują straty – jak traktować zwolnienie;
    Powiązanie przez Skarb Państwa i gminę – jedynie w przypadku „wyłączności” posiadania udziałów;
    Posiadających Porozumienie cenowe;
    Transakcje, które nie mają wpływu na zobowiązanie podatkowe;
    Transakcje wynikające z przetargów publicznych;
    Pozostałe zwolnienia.
2.    Nowe limity transakcji:
    Brak limitu ogólnego;
    10 mln i 2 mln zł. limitu danej transakcji– dla jakich transakcji?;
    Pojęcie transakcji jednolitej;
    Zasady wyliczania limitu;
    Limity dla transakcji finansowych – nowe zasady ustalania;
    Limity dla rajów podatkowych
3. Obowiązki w zakresie dokumentacji podatkowych ciążące na podatnikach za 2018 r i od 2019 r.:
    Termin ustawowy na złożenie Oświadczenia do 30 września za rok poprzedni;
    Dane w CIT-8 dotyczące podmiotów powiązanych
    Nowe wzory formularzy CIT – TP i PIT-TP
    Zasady sporządzania CIT-T i PIT – TP;
    Treść oświadczenia – nowe elementy11;
    Konsekwencje braku złożenia oświadczeń i druków;
    Treść elektroniczna dokumentacji podatkowych wysyłana do Krajowej Administracji Skarbowej jako obowiązek obowiązujący do dokumentacji od kiedy? – przepisy przejściowe
4. Treść dokumentacji lokalnej:
    Ograniczenie treści do podstawowych danych o podatniku oraz danych finansowych;
    Analiza cen transferowych w każdym przypadku;
    Informacje finansowe;
    Możliwość opisu sposobu ustalania ceny bez wskazywania metody ustalenia ceny – w jakich przypadkach;
    Podłączanie dokumentacji grupowej do dokumentacji lokalnej – w jakich przypadkach?
    Data aktualizacji analizy porównawczej za 2018 r. i od 2019 r.
5.Treść dokumentacji grupowej:
    Kto ma obowiązek sporządzania?
    Elementy opisu grupy i danych finansowych grupy;
    Opis znaczących transakcji i wartości niematerialnych i prawnych;
    Szczegółowy zakres w rozporządzeniu MF.
6. Przepisy przejściowe do zmian:
    Podmioty stosujące dotychczasowe zasady sporządzania dokumentacji podatkowych;
    Podmioty stosujące nowe zasady do transakcji za 2018 r. – w jakich przypadkach?
    Analizy porównawcze sporządzone za 2017 r. czy obowiązują nadal?
7. Najczęściej pojawiające się problemy praktyczne związane z cenami transferowymi:
    pojęcie ceny transferowej a cena rynkowa,
    identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych,
    powiązania osobowe,
    Pojęcie transakcji:
    przykłady transakcji ukierunkowanych na transfer dochodu.
8. Metody szacowania cen:
    porównywalna cena niekontrolowana;
        rozsądnej marży – koszt plus;
        ceny odsprzedaży;
        zysku transakcyjnego
        problemy związane z ustalaniem metody;
        możliwość ustalenia zasad określania cen bez stosowania metody jako wyjątek stosowanych w dokumentacjach podatkowych;
        oprocentowanie pożyczki według wskazania Ministra Finansów jako cena rynkowa;
        wysokość marży zysku przy usługach niskiej wartości jako cena rynkowa określona ustawowo.
9. Ryzyka podatkowe związane z brakiem dokumentacji podatkowej:
    stawka sankcyjna 50%, 
    odpowiedzialność karna skarbowa
    praktyka organów skarbowych – doświadczenia dotychczasowych kontroli
    interpretacje i orzeczenia w zakresie cen transferowych – analiza.
8.    Podsumowanie i dyskusja

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 
Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
   doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
   wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
   przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 
Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Informacja o kadrze 

Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada duże doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181
 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001