Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Dla kandydatów na certyfikowanego specjalistę usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

Dla kandydatów na certyfikowanego specjalistę usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

Miasto:
Kraków
Typ:
kurs
Tryb:
Opłata:
3740,- zł od osoby,
zapisz się

KURS

Kurs dla kandydatów na certyfikowanego specjalistę usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Kurs przeznaczony jest głównie dla osób prowadzących (lub pragnących założyć) Biuro Rachunkowe, które już dysponują doświadczeniem i umiejętnościami z zakresu rachunkowości.

Celem kształcenia jest wsparcie rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności zawarte w programie tego kursu. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej w rachunkowości.

Słuchaczem kursu może być osoba:

 1. posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
 2. posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

a) zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia certyfikacji SKwP lub

b) zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub

c) wynikami testu/egzaminu wstępnego sprawdzającego wiedzę na poziomie, o którym mowa w pkt. a) i b), przeprowadzonego przez placówkę będącą organizatorem  kursu,

 1. posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w księgowości na stanowiskach odpowiadających zakresem czynności co najmniej programowi kursu II stopnia  ścieżki certyfikacji SKwP,
 2. uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres świadczenia usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 3. rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Czas trwania kursu to 208 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym po 7 godz. lekcyjnych - 1 raz w tygodniu od godz. 8.00 - 14.00, lub w systemie popołudniowym - 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne od godz. 16.30 - 19.45 w dni robocze. Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

1. Zasady i wymagania organizacyjno-prawne świadczenia usług księgowych (24 godziny)

2. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (8 godzin)

3. Prawo proceduralne i materialne /podatkowe/ (84 godzin)

 • Podatki dochodowe - wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne
 • Podatek od towarów i usług (VAT) - wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne
 • Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne

4. Płace i ubezpieczenia społeczne - wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne (32 godziny)

 • System ubezpieczeń społecznych- przedsiębiorcy i pracownicy.
 • Naliczanie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
 • Rozliczanie pozostałych funduszy płaconych do ZUS
 • Wysokość, podstawa wymiaru i zasady opłacania składek
 • Przychody zwolnione z oskładkowania
 • Formy zatrudniania i ich udokumentowanie
 • Składniki płac - regulacje wewnętrzne i zewnętrzne
 • Sporządzenie listy płac

5. Rachunkowość z uwzględnieniem prawa podatkowego (56 godzin)

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
 • Charakterystyka podstawowych kategorii w ujęciu bilansowym i podatkowym
 • Przychody i koszty oraz ustalanie wyniku finansowego
 • Sprawozdanie finansowe
 • Wybrane zagadnienia szczególne (leasing, kontrakty długoterminowe, aporty) - przykłady praktyczne 

Metody pracy - Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie znajomość:

 • Zasad organizacji działalności w zakresie usług księgowych,
 • Regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmujące rachunkowość, prawo podatkowe, prawo cywilne, prawo gospodarcze i prawo pracy oraz wynikające z nich formy prowadzenia ewidencji i zasady opodatkowania podatników,
 • Zasad świadczenia usług księgowych, związane z nimi ryzyka, organizację pracy biura rachunkowego i zakres odpowiedzialności,
 • Zasad sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług, podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej,
 • Zasad sporządzania i kontroli dokumentów księgowych,
 • Zasad wyceny bieżącej i bilansowej zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawami podatkowymi,
 • Zasad prowadzenia ewidencji dla celów bilansowych i podatkowych,
 • Zasad ustalania wyniku finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości, metodologię ustalania podstawy opodatkowania dla celów podatku dochodowego i rozliczania podatku VAT,
 • Zasad sporządzania listy płac,metody naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz innych obciążeń pracodawcy przekazywanych do ZUS,
 • Zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,
 • Zasad posługiwania się przepisami prawa: bilansowego, podatkowego, prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy i prawa o ubezpieczeniach społecznych.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 70% obecności na zajęciach szkoleniowych oraz egzamin pisemny.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całości pracy i jednocześnie minimum 40% z każdego bloku tematycznego oraz spełnia wymagane warunki otrzymuje dodatkowo tytuł „Certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych”.

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, pracownicy służb fiskalnych, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Sylwetki  zawodowe wykładowców  na danym kursie znajdują się na stronie internetowej.

 
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO