CIT - rewolucja 2019 r.

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „CIT - rewolucja 2019 r.”

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

2019 r. to kolejny rok uszczelniania systemu podatkowego w zakresie CIT.  Rok 2017 to przede wszystkim uszczelnienie w zakresie cen transferowych.  Rok 2018 r. to uszczelnienie w zakresie niedozwolonej optymalizacji podatkowej.  Podział przychodów na dwa źródła przychodów.  Natomiast, jeśli idzie o rok 2019 r. to uszczelnienie CIT w zakresie podatku u źródła (WHT).  Jednocześnie, niezależnie od zmian w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego wprowadzane są również zmiany mające na celu pobudzenie do inwestycji.  Wykładowca przedstawi zmiany oraz porówna nowy stan prawny ze stanem dotychczasowym.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych , zajęcia odbywać się będą w godzinach od 10.00 - 16.00.

Rozpoczęcie: godzina 10.00 

Treści kształcenia:

Zmiany w zakresie samochodów osobowych:

 1. Amortyzacja.
 2. Leasing oraz najem. Jak postępować w przypadku części kapitałowej ? jak postępować w przypadku części odsetkowej ?
 3. Ubezpieczenie.
 4. Koszty eksploatacji.
 5. Znaczenie limitu 150.000,00 PLN oraz limitu 75%.
 6. Ewidencja VAT a limity.
 7. Zasady ustalania proporcji dla potrzeb liczenia limitu.
 8. Zasady ustalania wartości samochodu osobowego dla potrzeb liczenia limitu.
 9. VAT a limity ?
 10. Co ze starymi umowami leasingu ? stanowisko organów podatkowych.
 11. Różnice między CIT i PIT.

Zmiany w zakresie cen transferowych:

 1. Nowa definicja podmiotów powiązanych. Znaczący wpływ. Spółki kapitałowe a spółki osobowe. Jednostka główna oraz zakład. Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
 2. Cena transferowa. Wynik finansowy a cen transferowa. Metody szacowania dochodów / określenia albo weryfikacji cen transferowych. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. Metoda ceny odsprzedaży. Metoda rozsądnej marży koszt plus. Metoda marży transakcyjnej netto. Metoda podziału zysków. Inne metody.
 3. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Local File. Master File. Nowe limity dokumentacyjne. Nowe elementy dokumentacji. Nowe terminy sporządzenia. Znaczenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Master File.
 4. Analiza danych porównawczych jako element dokumentacji. Kiedy analiza danych porównawczych ? Nowe Rozporządzenia. Dobór metody do analizy danych porównawczych. Analiza danych porównawczych przy porównaniu wewnętrznym. Analiza danych porównawczych przy porównaniu zewnętrznym. Dobór wskaźnika rentowności do metody. Znaczenie kwartyla dolnego, górnego oraz mediany.
 5. Obowiązki informacyjne. Informacja o cenach transferowych. Elementy oraz termin.

Zmiany w zakresie podatku u źródła:

 1. Znaczenie limitu 2.000.000,00 PLN.
 2. Jak postępować w przypadku stawki zredukowanej albo zwolnienia wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ?
 3. Jak postępować w przypadku zwolnień na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 4. Pobór oraz zwrot podatku. Wniosek o zwrot podatku. Załączniki. Certyfikat rezydencji. Oświadczenia. Pozostałe. Tryb wniesienia. Termin rozpatrzenia.
 5. Opinia o zastosowaniu zwolnienia. Wniosek. Termin i tryb wydania. Opłaty.
 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków. Znaczenie dla odpowiedzialności.
 7. Certyfikat rezydencji jako kluczowy dokument. Kiedy kopia ? kiedy oryginał ? Pozostałe kwestie.

Nowa preferencyjna stawka CIT - 9%:

 1. Dochody z kwalifikowanej własności intelektualnej - nowa preferencyjna stawka - 5%:
  • Definicja dochodów z kwalifikowanej własności intelektualnej.
  • Przychody oraz koszty uzyskania przychodów z kwalifikowanej własności intelektualnej.
  • Zasady obliczania podstawy opodatkowania.
  • Ewidencja przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.
 2. Zysk zatrzymany oraz dopłaty na kapitał - nowa ulga.
 3. Nowe zasady rozliczenia straty podatkowej.
 4. Zmiany w zakresie amortyzacji. Składniki majątkowe niskocenne.
 5. Podatek od nieruchomości komercyjnych. Nowe rewolucyjne zasady.
 6. Sankcje w CIT.
 7. Exit tax. Podatek od niezrealizowanych zysków.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Informacje o kadrze:

Wykładowca : Marcin Górski

Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT.

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO