Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Certyfikowany Ekspert Usług Księgowych

Certyfikowany Ekspert Usług Księgowych

Miasto:
Kraków
Typ:
kurs
Tryb:
wt/czw
Opłata:
1000,- zł od osoby,
zapisz się

KURS

Dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Kurs przeznaczony jest głównie dla osób prowadzących (lub pragnących założyć) Biuro Rachunkowe, które już dysponują doświadczeniem i umiejętnościami z zakresu rachunkowości.

Celem kształcenia jest wsparcie rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności zawarte w programie tego kursu. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej w rachunkowości.

Certyfikowanym ekspertem usług księgowych może zostać osoba, która posiada:

 • wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości, lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości
 • posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym (do 14 sierpnia 2014 r.  - ustawa deregulacyjna) do usługowego prowadzenia ksiąg np. certyfikat, zaświadczenie - wydane przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego lub inny dokument, który uznany zostanie przez organizatora kursu, jako potwierdzający wiedzę i umiejętności kandydata  w zakresie rachunkowości na poziomie kursu prowadzonego w oparciu o program SKwP dla głównego albo dyplomowanego księgowego.
 • rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad  etycznych w pracy zawodowej będąc sygnatariuszem  „Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości”
 • uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością
 • jest członkiem Stowarzyszenia

Czas trwania kursu to 32 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym po 7 godz. lekcyjnych - 1 raz w tygodniu od godz. 8.00 - 14.00, lub w systemie popołudniowym - 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne od godz. 16.30 - 19.45.Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje  9 bloków tematycznych:

 1. Organizacja usług księgowych - 6 godzin
 2. Umowa o świadczenie usług księgowych - 4 godziny
 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - 2 godziny
 4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych - 2 godziny
 5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych - 2 godziny
 6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej - 6 godzin
 7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych - 4 godziny
 8. Ryzyka w usługach księgowych - 2 godziny
 9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych - 2 godziny

 

Metody pracy - Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie znajomość:

 • Zasad organizacji działalności w zakresie usług księgowych
 • Warunków umów o świadczenie usług księgowych i zasady negocjacji
 • Warunków ubezpieczeń obowiązkowych i zasady ubezpieczeń dobrowolnych, dotyczących działalności w zakresie usług księgowych
 • Form opodatkowania usług księgowych
 • Obowiązków biura rachunkowego wobec klientów w zakresie rozliczeń podatkowych, wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz obowiązujące w tym zakresie procedury
 • Obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
 • Podstawowych zagadnień prawa o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • Zasad organizacji kontroli wewnętrznej przy świadczeniu usług księgowych
 • Zasad zawodowej etyki w rachunkowości, a także sposób ich wdrażania do stosowania przez nadzorowany zespół pracowników

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 70% obecności na zajęciach szkoleniowych oraz egzamin pisemny.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). Osoba, która na egzaminie uzyskała minimum 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całości pracy oraz spełnia wymagane warunki otrzymuje dodatkowo certyfikat „Certyfikowanego eksperta usług księgowych”.

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, pracownicy służb fiskalnych, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Sylwetki  zawodowe wykładowców  na danym kursie znajdują się na stronie internetowej - Sylwetki zawodowe wykładowców.
 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO