Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Ceny transferowe - rewolucja w 2019 r

Ceny transferowe - rewolucja w 2019 r

Miasto:
Nowy Sącz
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Ceny transferowe - rewolucja 2019

Rozpoczęcie: godz. 9.30
Miejsce szkolenia: sala wykładowa SKwP O/Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18

Przedmiot szkolenia.

Podstawowa regulacja w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, cen transferowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi weszła w życie.  W 2018 r. zostały sporządzone pierwsze dokumentacji oraz zostały wysłane pierwsze dokumenty CIT TP oraz PIT TP.  W związku z powyższym, przyszedł czas na refleksję i Minister Finansów zdecydował się na zmiany porządkujące problematykę transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, cen transferowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.  Zmiany mają charakter globalny, kompleksowy oraz porządkują problematykę cen transferowych.  Podczas wykładu Wykładowca omówi zmiany oraz porówna nowych stan prawny ze dotychczasowym. 

Plan szkolenia.

 1. Zagadnienia ogólne. 
 • Podstawowe informacje na temat dotychczasowego oraz nowego stanu prawnego.
 • Podstawowe informacje na temat Wytycznych OECD. 
 • Podstawowe informacje na temat prac Forum Cen Transferowych.
 • Podstawowe informacje na temat prac legislacyjnych.  Nowelizacja ustaw.  Nowe rozporządzenia.  
 1. Nowa definicja podmiotów powiązanych. 
 • Wywieranie znaczącego wpływu a definicja podmiotów powiązanych. 
 • Nowa definicja a powiazania kapitałowe. 
 • Nowa definicja a powiazania personalne. 
 • Jak w przypadku spółek kapitałowych ? Jak w przypadku spółek osobowych ? 
 • Jednostka główna a zakład.
 • Podmioty mające siedzibę oraz miejsce zamieszkania na terytorium albo w kraju stosującym szkodliwa konkurencję podatkową.
 1. Cena transferowa. 
 • Cena transferowa a rezultat finansowy. 
 • Weryfikacja zgodności. 
 • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. 
 • Metoda rozsądnej marży „koszt plus”. 
 • Metoda ceny odsprzedaży. 
 • Metoda marży transakcyjnej netto. 
 • Metoda podziału zysków.
 • Pozostałe metody.
 1. Dokumentacja. 
 • Local File. 
 • Master File. 
 • Nowe limity dokumentacyjne. 
 • Kiedy 2.000.000,00 PLN ? a kiedy 10.000.000,0 PLN ? 
 • Nowe elementy – Local File oraz Master File.
 • Nowe terminy  - kiedy Local File ? kiedy Master File ?    
 • Wyłączenia spod obowiązku dokumentacji – transakcje pomiędzy podmiotami krajowymi – zamówienia publiczne – itp.
 1. Analiza danych porównawczych.
 • Technika wykonania.  Jak w przypadku porównania wewnętrznego ? jak w przypadku porównania zewnętrznego ?
 • Przegląd najczęściej wykorzystywanego oprogramowania.
 • Jak dobrać rentowność dla potrzeb porównania ?
 • Znaczenie kwartyla dolnego, górnego oraz mediany.
 • Kiedy brak analizy danych porównawczych ? Usługi o niskiej wartości dodanej oraz pożyczki.
 1. Nowe obowiązki informacyjne – informacja o cenach transferowych.  Elementy oraz termin.
 2. Dokumentacja za 2018 r. – możliwość wyboru.
 3. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi a zmiany w zakresie podatku u źródła. 
 4. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi a zmiany w zakresie CFC Law.
 5. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi a  obowiązki informacyjne o schematach podatkowych. 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

DB O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca - Adwokat, Doradca Podatkowy, Marcin Górski

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO