Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa, wtorek
Opłata:
370,- zł od osoby

Nazwa kursu "CENY TRANSFEROWE ORAZ PODATEK U ŹRÓDŁA  2019 W ŚWIETLE OBJAŚNIEŃ MINISTRA FINANSÓW"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

 

Treści kształcenia:

 

Przedmiot i cel szkolenia.

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany nowe – mające charakter globalny
i kompleksowy, przepisy dotyczące cen transferowych oraz znaczącej modyfikacji uległy przepisy w zakresie podatku u źródła.  

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych dotyczą m.in. zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego transakcji zawieranych przez podmioty krajowe, limitów dokumentacyjnych. Wprowadzone zostały także uproszczone rozwiązania dla transakcji  dotyczących pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej. Dotychczasowy obowiązek składania przez podatników uproszczonych sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP został zastąpiony informacją o cenach transferowych sporządzaną w formie elektronicznej – TP-R. Natomiast nowelizacja przepisów dotyczących podatku u źródła zmodyfikowała m.in. mechanizm poboru podatku u źródła przez płatników, definicję rzeczywistego właściciela (beneficial owner) oraz tzw. szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Obowiązują od 1 stycznia 2019 r. regulacje w praktyce ich stosowania budzą szereg praktycznych wątpliwości. W związku z tym Minister Finansów wydał w dniu 14 czerwca 2018 r. „Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych (w odniesieniu do przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2018 r.)”, które skupiają się na technicznych aspektach przygotowywania analiz porównawczych. Podatnicy będą mogli z nich skorzystać jeżeli będą sporządzać dokumentację za rok poprzedni w oparciu o przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2018 r.  Niemal równocześnie bo w dniu 19 czerwca 2019 r. w ramach rozpoczętych konsultacji opublikowano „Projekt objaśnień podatkowych z dnia 19 czerwca 2019 r. zasady poboru podatku u źródła”, które poruszają problematyka związana z właściwym stosowaniem preferencji w opodatkowaniu podatkiem u źródła, a także obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.  kwestie dotyczące przepisów z zakresu podatku u źródła.  

Jednocześnie w zakresie podatku u źródła Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1203), które odroczyło reformę poboru podatku u źródła. Nowe zasady zaczną obowiązywać od stycznia 2020 r.

Podczas szkolenia wykładowca przedstawi wybrane zagadnienia z zakresu oddziaływania nowych regulacji oraz omówi najważniejsze wnioski płynące z ww. objaśnień. Ponadto, podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze kwestie wynikające z rekomendacji Forum Cen Transferowych będącego zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów w zakresie cen transferowych oraz przedstawiony zostanie sposób postępowania dla prawidłowego spełnienia obowiązków w zakresie poboru podatku u źródła w tym w świetle rozporządzenia zmieniającego

 1. Ceny transferowe
   
  1.Zagadnienia ogólne. 
 1. Podstawowe informacje na temat dotychczasowego oraz nowego stanu prawnego.
 2. Podstawowe informacje na temat Wytycznych OECD. 
 3. Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych (w odniesieniu do przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2018 r.).
 4. Rekomendacje Forum Cen Transferowych. 
  2.Nowa definicja podmiotów powiązanych. 
  1.Ceny transferowe oraz metody weryfikacji ceny transferowych. 
 1. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. 
 2. Metoda koszt plus.
 3. Metoda ceny odsprzedaży. 
 4. Metoda marży transakcyjnej netto. 
 5. Metoda podziału zysków.
 6. Pozostałe metody.
  2.Dokumentacja cen transferowych – zagadnienia wybrane. 
 1. Nowe limity dokumentacyjne. 
 2. Local File – nowe elementy dokumentacji oraz terminy sporządzenia. 
 3. Master File – nowe elementy dokumentacji oraz terminy sporządzenia. 
  3.Transakcje kontrolowane nieobjęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.
  1.Analiza danych porównawczych:
 1. technika przeprowadzania analiz danych porównawczych,
 2. dobór rentowność dla potrzeb porównania,
 3. znaczenie kwartyla dolnego, górnego oraz mediany,
 4. brak obowiązku sporządzania  analizy danych porównawczych,

4.Nowe obowiązki informacyjne – informacja o cenach transferowych (TP-R).                                  Elementy oraz termin.

1.Dokumentacja za 2018 r. – możliwość wyboru.

2.Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi a zmiany w zakresie podatku u źródła. 

3.Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi a zmiany w zakresie CFC Law.

4.Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi a obowiązki informacyjne o schematach podatkowych. 

 

Podatek u źródła

 

 1. Podatek u źródła – zagadnienia wybrane. 
   
 1. Podatek u źródła na gruncie konwencji modelowej OECD oraz na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 2. Przepisy polskie – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – stan prawny do dnia 31 grudnia 2018 r.
 3. Projekt objaśnień podatkowych z dnia 19 czerwca 2019 r. zasady poboru podatku u źródła.
   
 1. Podstawowe pojęcia związane z podatkiem u źródła.
   
 2. Podstawowe zasady opodatkowania podatkiem u źródła:
 1. należności licencyjnych,
 2. odsetek,
 3. dywidend.
 4. pracy najemnej
 5. zarządu oraz rady nadzorczej.
 6. zysków kapitałowych.
 7. nieruchomości.
   
 1. Usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstwa.
   
 2. Mechanizmy poboru podatku, a rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
   
 3. Stawka zredukowana albo zwolnienie na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
   
 4. Zwolnienie na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych.
   
 5. Problematyka dotycząca certyfikatów rezydencji.
   
 6. Obowiązki informacyjne.
   
 7. Podatek u źródła a możliwość postawienia zarzutu obejścia prawa.
   
 8. Podstawowe informacje na temat zmian CFC Law.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia

Formą  zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

 

Warunki płatności i rezygnacji:

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

Informacje o kadrze:

Wykładowca 

Wykładowca   Marcin Górski 

Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i 

 

 

 

 

 

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001