Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img BILANS 2019 DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH GR I

BILANS 2019 DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH GR I

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2018-11-29
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
780,- zł od osoby,
brak miejsc

 Nazwa Kursu "Bilans 2019 dla Samodzielnych Księgowych GR I"

DOKUMENTY DO KFS

ZAŚWIADCZENIE 

RIS

MSUES

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu oraz przygotowanie słuchaczy do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego firmy.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 21 godzin lekcyjnych plus 3 godziny  na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Szkolenie zostanie zorganizowane w formie 3 dniowej edukacji w okresie listopad/grudzień 2019

Miejsce szkolenia : Hotel Tarnowia  ul Kościuszki 10   w Tarnowie  godzina rozpoczęcia  9.00 

                  GR I                                                                                                          

  27.11.2019 godz. 9.00 - Podatek CIT                                                
  03.12.2019 godz. 9.00- Podatek VAT                                                     
  09.12.2019 godz. 9.00- Rachunkowość                                                  

Treści kształcenia:

BLOK I - RACHUNKOWOŚĆ
1.Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych
2.Zasady uznawania jednostek za mikro lub małe
3.Zmiany ustawy o rachunkowości mające zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2019 kwestie porównywalności z rokiem 2018
4.Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe: obowiązki księgowego i kierownika jednostki
5.Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
6.Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego
7.Inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic
8.Wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów, w tym odpisy aktualizujące, rezerwy
9.Bilans - zasady sporządzania oraz prezentacja aktywów i pasywów, z uwzględnieniem bilansu jednostek mikro oraz jednostek małych
10.Zasady ustalania wyniku finansowego (w tym zasady ustalania lub zaniechania ustalania podatku odroczonego) oraz jego podziału
11.Rachunek zysków i strat - zasady sporządzania oraz prezentacja przychodów i kosztów, z uwzględnieniem rachunku zysków i strat jednostek mikro oraz jednostek małych
12.Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem zakresu informacji dodatkowej sporządzanej przez jednostki mikro i małe
13.Sprawozdanie z działalności - podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania przez jednostki mikro i małe.
14.Wybrane zagadnienia: leasing, dotacje ze środków unijnych, różnice kursowe, kontrakty długoterminowe, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wielkości szacunkowe, zdarzenia po dacie bilansu
15.Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie
16.Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

BLOK II- PODATKI:VAT I CIT
Podatek od towarów i usług - wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych.
1.Rodzaje transakcji - omówienie pojęć oraz sposobu ich identyfikacji
2.Obowiązek podatkowy
3.Podstawa opodatkowania, w tym transakcje wyrażone w walucie obcej
4.Pojazdy samochodowe wykorzystywane w działalności gospodarczej
5.Podatek VAT naliczony
6.JPK dotyczący ewidencji VAT
7.Omówienie zmian obowiązujących w 2019 roku
8.Wybrane zagadnienia szczegółowe


Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT
1.Przychody, koszty uzyskania przychodu - wybrane zagadnienia.
2.Transakcje z podmiotami powiązanymi - w tym zagadnienie cienkiej kapitalizacji
3.Obowiązki płatnika dotyczące świadczeń pracowniczych i ich rozliczanie (omówienie warunków świadczeń zwolnionych od podatku oraz obowiązków dotyczących świadczeń nieodpłatnych, częściowo odpłatnych, przykłady różnych tytułów oraz form rozliczenia)
4.Środki trwałe oraz ich amortyzacja
5.Różnice kursowe - praktyczne przykłady.
6.Podatek naliczony i należny - w kosztach i przychodach podatkowych
7.Dotacje, subwencje i ich wpływ na rozliczenia podatkowe
8.Podatek u źródła i zagrożenia z tym związane
9.Zaliczki i rozliczanie strat z lat poprzednich
10.Odpisy aktualizacyjne 

I. Sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych - 8 godzin 

II. Podatki w 2019 roku

1. Podatek dochodowy od osób prawnych- wybrane zagadnienia - 8 godz.

2. Podatek od towarów i usług (VAT) - wybrane zagadnienia - 8 godz. 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 

 

Warunki płatności i rezygnacji

Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki w pełnej wysokości  przelewem 3 dni  przed rozpoczęciem szkolenia . Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem na konto bankowe:

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .


Informacje o kadrze:

Wieloletni i ceniony wykładowca problematyki związanej z podatkiem VAT, Trener Ministerstwa Finansów. Długoletni współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń 

Wieloletni pracownik aparatu skarbowego,specjalista i ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, doświadczony szkoleniowiec, stały współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń 

MAŁGORZATA MAZURKIEWICZ- biegły rewident prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Doświadczenie i praktyczną wiedzę zdobywała pracując nie tylko jako biegły rewident ale również jako Główny Księgowy oraz Dyrektor Finansowy w jednostkach krajowych i międzynarodowych.Autor i współautor wielu publikacji książkowych o tematyce związanej z podatkami i rachunkowością.Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

Wizerunek wykładowcy 

 

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO