Miasto:
Chrzanów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa, po południu
Opłata:
320,- zł od osoby

Podatek dochodowy od osób prawnych – zeznanie roczne za 2018 rok - BILANS 2018

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: MOKSiR Chrzanów, ul. Broniewskiego 4. godz. 10.00. 

 

Treści kształcenia:

 

1.    Podział dochodów na odrębne źródła:
•    zakres przychodów kwalifikowanych do zysków kapitałowych
•    przyporządkowanie przychodów i kosztów do odpowiedniego źródła
•    zasady rozliczania strat ze źródła przychodów

2.    Zmiany  w zakresie  kosztów  uzyskania przychodów:    
•    nowe zasady rozliczania kosztów finansowania dłużnego
•    ograniczenie kosztów z tyt. opłat za korzystanie z praw majątkowych ograniczenia kosztów  z tyt. wybranych usług reklamowych, doradczych,  badania rynku itp.
•    modyfikacja zasad rozliczania straty z tytułu zbycia wierzytelności, ujmowania 
•    wierzytelności  nieściągalnych, umorzonych

3.    Zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej:
•    nowy limit dla „niskocennych” składników  majątku trwałego
•    ograniczenia odpisów amortyzacyjnych  w kosztach podatkowych

4.    Bieżące problemy w zakresie przychodów i kosztów  w świetle  
        orzecznictwa sądów administracyjnych  i interpretacji  podatkowych:
•    limit płatności gotówkowych
•    straty, kary, odszkodowania  
•    koszty używania samochodów osobowych własnych i obcych

5.    Ustalenie podstawy opodatkowania:
•    przychody podlegające opodatkowaniu
•     koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami
•    przyporządkowanie kosztów do właściwego okresu
•    dochody wolne od podatku rozliczanie strat podatkowych bieżących i z lat poprzednich odliczenia od podstawy opodatkowania – ulga B+R

6.    Rozliczanie podatku od nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości:
•    zakres przedmiotowy podatku podstawa opodatkowania, ustalenie i rozliczenie podatku

7.    Obowiązki sprawozdawcze związane z zamknięciem roku:
•    nowe formularze zeznania rocznego CIT -8
•    załączniki do zeznania 

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Informacja o kadrze

 
Specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, trener, długoletni współpracownik SKwP
Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001